img20201230 15101556 page 0005

img20201230 15101556 page 0006

img20201230 15101556 page 0007

img20201230 15101556 page 0008

img20201230 15101556 page 0009

img20201230 15101556 page 0010

img20201230 15101556 page 0011

img20201230 15101556 page 0012

img20201230 15101556 page 0013

img20201230 15101556 page 0014

 

img20201230 15101556 page 0015

img20201230 15101556 page 0002

img20201230 15101556 page 0003

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішення ІІ сесії Дністровської

                                                                      районної ради І скликання

                                                                             26 січня 2021 року № 24.2-1/21

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Колегію Дністровської районної ради І скликання

1. Згідно статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Колегія Дністровської районної ради (далі – Колегія) є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд сесії та розглядає інші питання, які відносяться до компетенції районної ради.

2. Колегія утворюється рішенням Дністровської  районної ради, на термін її повноважень і у своїй діяльності підзвітна раді.

До складу Колегії входять голова ради, перший заступник голови ради, заступник голови ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голова районної державної адміністрації.

3. У своїй діяльності Колегія керується Конституцією, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами, розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради та цим Положенням.

4. Основною формою роботи Колегії є засідання, які скликаються головою ради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником голови ради, в міру необхідності. Проведення засідань Колегії перед черговою сесією ради є обов’язковим.

Засідання Колегії є, як правило, відкритими. Їх веде голова ради або його

перший заступник. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

На засідання Колегії можуть бути запрошені заступник голови, керівники управлінь, відділів районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Також на засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з Колегіями інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, при цьому приймаються спільні рішення.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.

5. На засіданнях Колегії районної ради розглядаються питання:

5.1. Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд; формування порядку денного сесії ради.

5.2. Організації виконання рішень і доручень (протокольних рішень) ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян.

5.3. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

5.4. Аналізу стану справ у сферах, віднесених законодавством до відання районної ради, підготовки необхідних пропозицій.

5.5. Інші питання діяльності районної ради, віднесені законом до її повноважень.

6. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення  відео-, фото-

зйомки і звукозапису.

7. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, засідання Колегії можуть проводитися в режимі відеоконференцій (дистанційне засідання).

Проведення дистанційного засідання Колегії здійснюється за допомогою Skype,  ZOOM  чи іншого програмного забезпечення або онлайн Viber – зв’язку, в режимі відеотрансляції, відповідно до цього Положення, з урахуванням особливостей Регламенту Дністровської районної ради І скликання.

Виключно дистанційне засідання Колегії проводиться у випадках узгодження порядку денного сесії з питань: стосовно невідкладного внесення змін до районного бюджету; інших питань щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами.

Факт присутності онлайн - учасників дистанційного засідання фіксується в протоколі письмово, відеозапис до протоколу не додається.

Підрахунок голосів дистанційного засідання Колегії здійснюється головуючим засідання одноосібно.

8. Колегія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини загального складу Колегії  і підписується головуючим на засіданні. У разі рівності голосів, голос головуючого вважається вирішальним.

        Рішення, висновки і пропозиції Колегії підлягають обов’язковому розгляду радою, постійними комісіями ради.

9. Засідання Колегії протоколюються. Ведення протоколу покладається на відповідний підрозділ виконавчого апарату ради.

10. Організаційно-технічне забезпечення роботи Колегії покладається на

виконавчий апарат районної ради.

 

Заступник голови районної ради                           О.Корнівський

 

 

Затверджено

рішеня ІІ сесії районної ради

І скликання

26 січня 2021 року № 25.2-1/21

 

Положення про офіційний Веб-сайт Дністровської

районної ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет

І. Загальні положення

     1.1. Положення про офіційний Веб-сайт Дністровської районної ради в мережі Інтернет ( надалі – Положення) розроблено на підставі Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про інформацію»; «Про захист інформації в автоматизованих системах»; «Про авторське право і суміжні права»; «Про доступ до публічної інформації»; Указу Президента України від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»; постанов Кабінету Міністрів України: від 04.01.2002 р. №3 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»; від 29.08.2002 р. №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади»,інших нормативно-правових актів та відповідно до Регламенту районної ради.

     1.2.Це Положення визначає статус Веб-сайту Дністровської районної ради як інформаційного ресурсу про її діяльність у глобальній інформаційній мережі Інтернет (надалі - мережа Інтернет) та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

     1.3.Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність районної ради та її органів здійснюється з метою підвищення ефективності висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

   1.4.Постачальниками інформації є: Дністровська районна рада ( Колегія, постійні та тимчасові комісії, фракції та групи тощо); структурні підрозділи виконавчого апарату ради; комунальні організації, підприємства та установи, заклади, підпорядковані районній раді.

   1.5.Веб-сайт Дністровської районної ради (надалі – Веб-сайт) – це сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі Інтернет

http://www.dnistrovskа-rr.cv.uaразом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні ради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.

     1.6.Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності районної ради, її органів, виконавчого апарату, постійних комісій, фракцій, депутатів ради, інформаційної взаємодії з громадськістю, надання інформаційних та інших послуг, взаємний обмін інформацією з громадськими організаціями, органами виконавчої влади та іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

     1.7.Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України. Забороняється використовувати веб-сайт районної ради в цілях, не пов'язаних із діяльністю ради та її органів, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства .

   1.8.Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, ст. 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». Право на зміну структури Веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать районній раді та її виконавчому апарату .

   1.9.Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного Веб-сайту районної ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням, прямим гіперпосиланням для Інтернет-ресурсів, на офіційний сайт Дністровської районної ради (http://www.dnistrovskа-rr.cv.ua).

ІІ. Класифікація та структура інформаційного наповнення

офіційного Веб-сайту

   2.1.Класифікація інформаційних матеріалів.

   Матеріали, що складають інформаційне наповнення Веб-сайту, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

   ⁎статичні матеріали (які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу);

   ⁎динамічні матеріали (актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого    часу,через що вони повинні систематично оновлюватися);

   ⁎потокові матеріали (такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час (кілька днів або годин).

   Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. Потокові матеріали зберігаються на Веб-сайті лише до чергового оновлення.

   2.2.Структура інформаційних матеріалів.

     Організація інформаційних матеріалів на Веб-сайті має таку структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах порталу (на веб-сторінках). У середині веб - сторінок допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на будь-які рівні, в залежності від тематичного зв’язку між даними. Такий взаємозв’язок становить основну структуру порталу і забезпечує максимальну її прозорість.

     Розміщення матеріалів на окремих сторінках Веб-сайту повинно визначатися ефективністю їх використання – одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних.

     Статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики.

  2.3. Інформація, яка обов’язково розміщується на Веб-сайті районної ради, включає:

рішення районної ради, розпорядження голови районної ради з основної діяльності;

проєкти рішень районної ради;

інформацію про сесії та засідання постійних комісій районної ради, результати розгляду проєктів рішень, результати поіменного голосування за рішення ради;

інформацію про керівництво, виконавчий апарат районної ради;

відомості про депутатів районної ради та депутатські фракції (групи);

інформацію про Колегію районної ради, Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради;

інформаційні повідомлення про хід сесій районної ради, поточну діяльність постійних комісій районної ради ( в т.ч. протоколи);

⁎ доступ до публічної інформації: нормативно-правові акти з питань доступу до публічної інформації; порядок подання запиту на інформацію та оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності;

⁎ регуляторна політика: регуляторні акти, затверджені рішеннями районної ради, звіти про відстеження регуляторних актів, план підготовки регуляторних актів, проєкти регуляторних актів;

⁎прийом громадян: графік прийому громадян керівництвом районної ради, депутатами районної ради, нормативно-правові документи, що регулюють звернення громадян, контакти;

⁎Дністровщина туристична: інформація про туристичні маршрути; приватні садиби; туристична схема району;

⁎ інтернет – приймальня. Електронні звернення, що надходять на Веб-сайт, реєструються як звернення громадян, при наявності обов’язкових реквізитів, передбачених законом «Про звернення громадян» (крім електронної петиції, яка розглядається за окремим порядком згідно з чинним законодавством);

⁎ анонси – оголошення про заплановані заходи;

⁎ фотогалерея;

⁎ інформаційні повідомлення про конкурси, що оголошуються районною радою, порядок та умови участі в них, місце та хід проведення, докладна інформація про результати таких конкурсів із зазначенням змісту та суті конкурсних пропозицій;

інформацію про створені робочі групи, їх засідання, питання, що ними вивчаються, результати проведеної роботи;

інформацію про район, адміністративно-територіальний устрій, органи місцевого самоврядування;

новини району та ради;

посилання на веб-сайти органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, джерела інформації тощо.

   2.4. Дизайн та структура веб-сайту не є сталими і в разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення. Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями депутатів районної ради, начальників відділів виконавчого апарату, поданих особі, відповідальній за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічний супровід веб-сайту.

   Дизайн та структура окремих частин веб-сайту (розділи, підрозділи, сторінки) визначаються відповідальним за організацію наповнення і технічний супровід офіційного веб-сайту з урахуванням пропозицій структурних підрозділів районної ради, відповідальних за подання інформації до окремих розділів веб-сайту.

   2.5.На Веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку постачальники інформації вважають за доцільне оприлюднити. Депутатські фракції (групи) районної раді, постійні комісії та депутати ради, структурні підрозділи виконавчого апарату, робочі групи можуть поширювати інформацію про свою діяльність через Веб-сайт.

   Обов’язково розміщуються або дублюються, у разі наявності, усі бази даних та документи, що можуть бути оприлюднені і не містять державних або службових таємниць.

      Не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату районної ради. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного постачальника інформації.

   2.6.Вся інформація на Веб-сайті подається державною мовою та підлягає літературному редагуванню.

ІІІ. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту

     3.1.Для забезпечення функціонування Веб-сайту районної ради голова ради видає розпорядження, яким затверджує відповідальну особу за розміщення та оновлення інформації на ньому та уточнює порядок розміщення й оновлення цієї інформації.

   3.2.Підготовлена та завізована інформація передається відповідальному працівнику виконавчого апарату, який розміщує її на Веб-сайті районної ради. Відповідно до виданого розпорядження голови районної ради, передача для розміщення оперативної інформації, яка не потребує узгодження (новини тощо), може здійснюватись іншими працівниками виконавчого апарату ради.

  Для обліку інформації, розміщеної на Веб-сайті районної ради, відповідальний працівник, визначений розпорядженням голови ради, веде журнал, за формою:

№ з/п Дата ПІБ відповідальної особи Розділ сайту Назва чи короткий зміст поданої інформації Підпис

3.3.Відповідальний за організаційне забезпечення функціонування, інформаційне наповнення та поновлення, технічне супроводження Веб-сайту:

⁎ погоджує з керівництвом районної ради його зміст та періодичність поновлень розділів;

⁎ розробляє та подає на затвердження голові районної ради зміни до його структури;

⁎ забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне висвітлення інформації на ньому про діяльність районної ради, депутатських фракцій, постійних комісій, депутатів ради, відповідає за зміст і своєчасність його інформаційного наповнення та поновлення;

⁎ вирішує питання, пов'язані з його інформаційним наповненням та поновленням;

⁎ забезпечує функціонування всіх його підсистем  та захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації;

⁎ вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів його дизайну.

3.4.Структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради у межах визначених повноважень співпрацюють між собою щодо надання інформації для розміщення на офіційному Веб-сайті районної ради.

Оприлюднення офіційних документів районної ради:

   проєктирішень районної ради подаються для розміщення на офіційному Веб-сайті виконавцями одночасно на паперових та електронних носіях, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», підготовлені з дотриманням вимог Регламенту роботи районної ради (за наявності всіх погоджень). Відмітка відповідального працівника виконавчого апарату ради про опублікування проєкту рішення є офіційним документальним підтвердженням цього факту;

   проєкти рішень районної ради повинні бути опубліковані виконавцями не пізніше терміну, передбаченого законодавством.

   ⁎рішення оприлюднюються, після їх підписання головою районної ради, відповідальним працівником за інформаційне наповнення веб-сайту протягом трьох робочих днів, але не пізніше терміну, передбаченого законодавством.

     3.5. З пропозицією щодо розміщення інформації на Веб-сайті можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці району, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації місцевого самоврядування району, залучення інвестицій, висвітлення визначних подій району, надання інформації про видатних людей.

     3.6. Інформаційні матеріали надаються у паперовій та електронній формах. Окремі види матеріалів (реєстри, бази даних тощо) можуть надаватися лише в електронній формі за умови попереднього узгодження із відповідальним за інформаційне наповнення Веб-сайту.

 

Заступник голови районної ради                                   О.Корнівський

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішення ІІ сесії Дністровської

                                                                      районної ради І скликання

                                                                                                            26 січня 2021 року № 27.2-1/21

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про електронні петиції до Дністровської  районної ради

Розділ 1. Загальні Положення

1.1. Громадяни України мають право звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до їх функціональних обов’язків шляхом подання електронних петицій.

1.2. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення, розміщеного на офіційному  веб-порталі «Електронні петиції до Дністровської районної ради» за електронною адресою: http://www.dnistrovska-rr.cv.ua/petitions, яке за умови набрання необхідної кількості підписів на його підтримку, обов’язкове до розгляду Дністровською районною радою чи її посадовими особами в особливому порядку.

1.3. Електронна петиція є однією з форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція). 

1.4. Порядок подання і розгляду електронних петицій до Дністровської районної ради (далі – Ради) визначається Законом України «Про звернення громадян», Регламентом Дністровської  районної ради та цим Положенням.

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує виконавчий апарат Дністровської районної ради.

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції ради, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинного законодавства.

2.3. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти та поштову адресу. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин.

2.4. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.5. Для створення електронної петиції до Ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на веб-порталі «Електронні петиції до Дністровської районної ради» та розміщує текст електронної петиції.

2.6. Електронна петиція оприлюднюється на веб-порталі «Електронні петиції до Дністровської районної ради» протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після опрацювання електронної петиції виконавчим апаратом районної ради на відповідність вимогам, встановленим чинним законодавством України та цим Положенням.

У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

Дата оприлюднення електронної петиції на веб-порталі «Електронні петиції до Дністровської районної ради» є датою початку збору підписів на її підтримку.

2.7. Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше ніж 250 підписів (згідно підпункту 4 п.2  Розділу II Закону України «Про звернення громадян» від 100 тисяч до 500 тисяч жителів - не менше ніж 250 підписів) протягом 90 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Підписи, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються адміністратором недійсними та не враховуються при підрахунку, про що адміністратор повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

Розділ 3. Порядок розгляду електронної петиції

3.1 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається адміністратором системи виконавчому апарату районної ради для розгляду. 

3.2. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному сайті районної ради, не пізніше як через три робочі дні.

3.3. На розгляд електронної петиції може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю або співдоповіддю щодо питання, піднятого у тексті Петиції під час її розгляду на засіданні. За підсумками розгляду приймається рішення про вжиття заходів або про направлення розгляду питання належним органам: сесії ради, голові, постійній комісії тощо. Якщо є необхідність, відповідна постійна  комісія із залученням ініціатора подання електронної петиції, готує проект рішення на найближче пленарне засідання сесії районної ради або приймаються інші документи (розпорядження, порядки тощо) для вирішення піднятої петицією проблеми. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 днів з дня оприлюднення інформації про її розгляд.

3.4. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається як звернення громадян, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення.

3.5. За потреби, проводяться громадські слухання або консультації з громадськістю щодо петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції.

3.6. Результати розгляду електронної петиції не пізніше наступного дня після закінчення розгляду, оприлюднюється на веб-порталі «Електронні петиції до Дністровської районної ради» і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх підготовлених проектів рішень або прийнятих документів (рішень, розпоряджень тощо).

За результатами розгляду електронної петиції можуть прийматися рішення районної ради.

3.7. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції та строки їх збору зберігаються не менше трьох років з дня їх оприлюднення.

  

Заступник голови районної ради                           О.Корнівський

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                              рішення ІІ сесії І скликання

26 січня 2021 року № 30.2-1/21  

      

Положення про облікову політику

Дністровської районної ради

І. Загальні положення.

1.1.Положення про облікову політику Дністровської районної ради (надалі Положення) визначає принципи, методи та процедури, що використовуються виконавчим апаратом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, яке розроблене відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011р. №59, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку та інших нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби, які регулюють ці питання.

1.2..Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності здійснюється відповідно до вимог, встановлених Міністерством фінансів України.

1.3.Організація ведення бухгалтерського обліку у Дністровській районній раді покладається на відповідний підрозділ виконавчого апарату ради згідно структури, яка затверджується сесією. Підрозділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається згідно чинного законодавства. Права та обов’язки начальника та всіх працівників підрозділу визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затвердженими посадовими інструкціями, Положенням.

1.4.Право першого підпису на платіжних документах, первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку, відповідних звітах тощо надається голові районної ради та його заступнику. Право другого підпису на вказаних вище документах надається особам, визначеним головою районної ради згідно розпорядження.

ІІ. Організація бухгалтерського обліку.

2.1. Загальні принципи обліку.

2.1.1. Застосовувати меморіально – ордерну форму бухгалтерського обліку з використанням програмного комплексу для обліку записів господарських операцій в облікових регістрах із забезпеченням їх збереження на електронних носіях інформації та в паперовому вигляді. Форми меморіальних ордерів застосовувати згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Міністерства Фінансів України від 08.09.2017р. №755. Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал – головна». Облік у книзі «Журнал – головна» ведеться по субрахунках за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду та формується зведена.

        2.1.2. Складання фінансової та бюджетної, податкової та статистичної звітності про фінансово – економічну діяльність ради здійснювати на підставі даних регістрів бухгалтерського обліку за формами, встановленими відповідними нормативно – правовими актами України. Бюджетним періодом є календарний рік. Проміжні облікові періоди – квартал, місяць. Звітність за такими періодами складається з наростаючим підсумком із початку року, в єдиній грошовій одиниці - гривні.

        2.1.3. Підставою для відображення операцій в бухгалтерському обліку є первинний документ, який фіксує факт здійснення операції. Оформлення та подання первинних документів здійснюється відповідно до вимог у строки, які визначені графіком документообігу (додаток 1). Строки опрацювання, контролю та здавання документів, які визначені у графіку документообігу є обов`язковими для усіх матеріально відповідальних осіб районної ради.

         2.1.4. Первинні документи складаються в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи. Первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа, дату і місце складання, назву установи, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру, осіб відповідальних за здійснення господарських операцій і правильність її оформлення, особисті підписи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, накопичується і систематизується на рахунках бухгалтерського обліку та в меморіальних ордерах. У первинних документах і меморіальних ордерах виправлення помилок повинно бути підтверджене підписами посадових осіб, у касових і банківських документах виправлення не допускається. Відповідальність за зберігання та здачу документації з питань бухгалтерського обліку до архіву покладається на керівника відповідного підрозділу.

        2.1.5. Деталізація обліку грошових коштів, матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків відображається у робочому плані рахунків згідно додатку 2 до Положення.

         2.1.6. Для розмежування видатків виконавчого апарату та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, застосовується економічна класифікація видатків бюджету. Застосування кодів економічної класифікації видатків здійснюється згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

         2.1.7. Витрачання бюджетних коштів на утримання автомобілів і використання пального проводиться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» (далі Постанова № 848).

         2.1.8. Вимоги щодо обліку витрат, пов’язаних з використанням легкових автомобілів, економним витрачанням бюджетних коштів на їх утримання та використання пального, механізм підтвердження факту службової поїздки посадовою особою, яка користувалась автомобілем, оформлення та погодження поїздок у вихідні та святкові дні, а також відрядження на службовому автомобілі за межі області на відстань, що перевищує 200 кілометрів, визначаються Постановою № 848. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, вимоги щодо забезпечення контролю за дотриманням норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин та порядку їх коректування залежно від умов експлуатації, визначаються іншими нормативними актами. Для обліку роботи легкового автомобіля використовуються картки обліку пробігу автомобільних шин; подорожнього листа та журнали реєстрації видачі подорожніх листів автомобіля.

2.2.Облік необоротних активів, запасів та інших активів.

2.2.1. У бухгалтерському обліку формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи» та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб`єктів державного сектору.

     2.2.2. До складу основних засобів відносяться матеріальні активи, термін експлуатації яких перевищує один рік та обліковується в гривнях з копійками. Необоротні матеріальні активи, які були віднесені до складу основних засобів та нематеріальних активів до дати набрання чинності Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 121 «Основні засоби» та 122 «Нематеріальні активи», обліковувати у складі основних засобів та нематеріальних активів до їх вибуття (списання) з обліку установи.

     2.2.3. Оприбуткування необоротних активів проводиться актом введення в експлуатацію в момент передачі їх виконавчому апарату, складом комісії з інвентаризації матеріальних цінностей. Склад комісії затверджується окремим розпорядженням голови районної ради.

     2.2.4. Нарахування амортизації (зносу) на основні засоби (крім інших необоротних матеріальних активів) проводиться на системній основі згідно чинного законодавства. Термін корисного використання матеріальних активів, які не визначені в Типових строках корисного використання груп основних засобів, визначаються комісією при їх прийманні та затверджуються розпорядженням голови районної ради.

2.2.5.   Амортизація нараховується на основні засоби раз на рік - на дату річного балансу прямолінійним методом. При вибутті об`єкта основних засобів амортизація нараховується в місяці вибуття такого об`єкта.

2.2.6.   Отримані в результаті списання об`єктів основних засобів запаси оприбутковується в бухгалтерському обліку виконавчого апарату відповідно до Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314.    

       2.2.7. Щодо об’єктів основних засобів з нульовою залишковою вартістю, але придатних до експлуатації інвентаризаційною комісією нараховується ліквідаційна вартість один раз на рік в розмірі 3%.

         2.2.8. Операції з надходження, руху та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів оформляються первинними документами.

       2.2.9. Для контролю за правильністю бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку складаються оборотні відомості за кожною групою субрахунків. В якості визначення одиниці обліку запасів використовуються їх найменування.

       2.2.10. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально – відповідальних осіб, видів запасів, окремо за коштами загального та спеціального фондів.

      2.2.11. У бухгалтерському обліку формування інформації про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності здійснюються відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Запаси 123».

       2.2.12. Операції з надходження та списання запасів оформляються первинними документами.

       

   2.3. Облік коштів, розрахунків та зобов`язань.

  

        2.3.1. Грошові кошти у готівці зберігаються у касі відповідного підрозділу виконавчого апарату ради. Порядок оформлення та ведення касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України.

         Для обліку касових операцій застосовуються типові форми прибуткових та видаткових ордерів, відомості на виплату грошей та інші видаткові документи. Прибуткові і видаткові касові ордери реєструються у Журналі реєстрації. Усі надходження і видача готівки відображаються у касовій книзі.

       2.3.2. Одержана готівка витрачається суворо за цільовим призначенням.

  1. 3.3.Ліміт залишку готівки в касі розраховується та затверджується окремим розпорядженням голови районної ради.

2.3.4. На підставі звіту касира (або відповідальної особи) здійснюється запис до меморіального ордера.

       2.3.5. Для обліку цільового використання готівки в касі виконавчого апарату районної ради ведеться Картка аналітичного обліку готівкових операцій за встановленою формою. Записи в Картці здійснюються в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами). Облік грошових документів (поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, оплачених талонах на бензин тощо) ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ (далі - Порядок).

         Грошові документи зберігаються в сейфі, закріпленому за особою, на яку покладено виконання обов’язків з оприбуткування, зберігання та видачі грошових документів.

       2.3.6. Кошти обліковуються на рахунках, відкритих в органах Казначейства.

       2.3.7. Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймається рішення про їх оплату та надається доручення на здійснення платежу органу Казначейства.

       2.3.8. Списання коштів з рахунків на оплату видатків проводиться до затверджених кошторисних призначень, за винятком операцій з безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України, або помилкового, зайвого надходження коштів на рахунки.

       2.3.9. Облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду бюджету на рахунки та здійснення видатків ведеться в меморіальних ордерах по кожному коду функціональної класифікації видатків окремо. Облік операцій з отримання власних надходжень та інших коштів спеціального фонду бюджету на рахунки, а також перерахування коштів ведеться в меморіальних ордерах по кожному виду та коду функціональної класифікації видатків окремо.

       2.3.10. Господарські відносини з постачальниками товарів, робіт та послуг оформляються договорами. Договори укладаються з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі».

       2.3.11. Договори укладаються (крім довгострокових) виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснюються після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг дозволяється виключно у випадках, передбачених законодавством. Районна рада (як юридична особа) здійснює закупівлі з використанням системи Прозоро. Закупівлі в цій системі проводяться у випадку, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень. Якщо ж вартість предмета закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень то відповідальні працівники висвітлюють на одному із майданчиків Звіт про укладений договір.

       2.3.12. Для обліку операцій з попередньої оплати рахунків постачальників за матеріальні цінності та послуги, які будуть поставлені в майбутньому застосовується субрахунок 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість». Аналітичний облік розрахунків ведеться в меморіальному ордері, який нумерують окремо за загальним та спеціальним фондами.

2.3.13. Накопичувальні відомості складаються за кожним дебітором і кредитором в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Записи в них здійснюються позиційним методом – за кожною операцією, що підтверджена відповідним документом (платіжним дорученням, рахунком, накладною тощо).

       2.3.14. Формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов`язання та розкриття у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 128 «Зобов`язання» та Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов`язань бюджетних установ.

Облік бюджетних зобов`язань здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби.

         2.3.15. Бюджетні зобов`язання беруться та здійснюються платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов`язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

       Бюджетні зобов`язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету. Бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються за наявності бюджетного призначення.

       У разі виникнення нагальної потреби пов`язаної з господарською діяльністю, обсяги та напрямки використання коштів можуть переглядатися згідно обґрунтованих розрахунків.

       Бюджетні зобов`язання реєструються в органі Казначейства. Для реєстрації договорів і контролю за відповідністю прийнятих зобов`язань бюджетним асигнуванням застосовується Книга аналітичного обліку отриманих асигнувань та прийнятих зобов`язань за встановленою формою. Книга ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

           2.4. Облік доходів та видатків.

     2.4.1. Облік доходів загального фонду, які передбачені в кошторисі, ведеться на субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування».    

   Облік доходів, які отримуються як надходження від реалізації майна, здійснюється на субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями».      Кошти, які отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, відображаються на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями».

         Кошти отримані з бюджету розвитку районного бюджету, фонду економічного розвитку та кошти з загального фонду які передбаченні в кошторисі на закупівлю основних засобів відображаються на субрахунку 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів».

         Для аналітичного обліку отриманих асигнувань використовується Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань за встановленою формою. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Картки ведуться окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

       2.4.2. Касові видатки відображаються в обліку одержання наявних коштів або перерахування коштів з поточного бюджетного рахунку. Синтетичний облік касових видатків ведеться на рахунку 23 «Грошові кошти на рахунках» у розрізі відповідних субрахунків.

         Для аналітичного обліку касових видатків використовується Картка аналітичного обліку касових видатків за встановленою формою. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.

       2.4.3. Фактичні видатки відображаються в обліку в момент здійснення на підставі актів списання, накладних, актів виконаних робіт тощо. Фактичні видатки визначають дійсні видатки виконавчого апарату щодо виконання кошторису, та підтверджені відповідними документами.

         Синтетичний облік фактичних видатків ведеться на субрахунках 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 « Відрахування на соціальні заходи», 8013 «Матеріальні витрати», 8113 «Матеріальні витрати», 8524 «Інші витрати за необмінними операціями».

         Аналітичний облік видатків ведеться в Картці аналітичного обліку фактичних видатків за встановленою формою, в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки.

        2.5. Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.
       2.5.1.Оплата праці працівників виконавчого апарату (головний розпорядник бюджетних коштів)здійснюється відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,відповідних постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства праці України та Міністерства юстиції України.

2.5.2. Розрахунки з працівниками виконавчого апарату (головний розпорядник бюджетних коштів) з оплати праці проводиться через їх особові поточні рахунки, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкриті в установах банків які обрали працівники і з якими виконавчим апаратом районної ради (головний розпорядник бюджетних коштів) укладено договора на розрахунково – касове обслуговування по видачі заробітної плати з використанням платіжних карток.

2.5.3. Для обліку робочого часу використовується Табель обліку використання робочого часу, типова форма № 6. Неточності в Табелі обліку робочого часу, пов`язані із завчасно поданими табелями для розрахунку заробітної плати (не в останній робочий день місяця), виправляються через оформлення додаткових (уточнюючих) табелів за минулий місяць
(відрядження, лікарняні тощо).

2.5.4. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку нарахованого за такий період фонду оплати праці працівника.

2.5.5. Підставою для нарахування заробітної плати є такі первинні документи: табель обліку робочого часу, розпорядження про призначення та звільнення працівників, розпорядження на відпустку, відрядження та матеріальне стимулювання, листки непрацездатності (оплата яких проводиться згідно порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням затвердженим постановою Кабінету міністрів України) тощо. Заробітна плата працівникам за час відрядження виплачується з дотриманням вимог ст.121 КЗпП України в розмірі не менше середнього заробітку. Якщо заробітна плата в місяці відрядження в розрахунку на день буде більше, ніж середня заробітна плата, то дні відрядження оплачуються як звичайні дні.

2.5.6. Синтетичний облік нарахованої та виплаченої заробітної плати ведеться на рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» за загальним та спеціальним фондами. Аналітичний облік ведеться в меморіальному ордері.

2.5.7. На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування єдиного внеску в розмірі встановленому Законом України.

2.5.8. Дні виплати заробітної плати установлені колективним договором.

2.5.9. Службовим відрядженням вважається поїздка працівника поза місцем його постійної роботи за дорученням чи розпорядженням голови районної ради на певний строк для виконання службового завдання.

Підзвітні суми мають цільове призначення і повинні витрачатися виключно з метою, на яку вони видані, згідно з кодами економічної класифікації видатків бюджету. Аванс під звіт видається за дозволом голови на основі письмової заяви працівника, де вказується призначення авансу і при відсутності заборгованості за попереднім авансом, за три дні до відрядження, для того щоб підготувати документи для реєстрації на отримання готівки. Якщо відрядженому працівникові в запрошенні вказано про відшкодування витрат на відрядження в повному обсязі або виплачуються додаткові кошти у вигляді компенсації поточних витрат, добових, тоді виплата добових не проводиться. Облік розрахунків з підзвітними особами по видатках на відрядження ведеться на субрахунку 2116 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами». Аналітичний облік ведеться в накопичувальній відомості – меморіальний ордер № 8.

     2.5.10. Інвентаризація активів і зобов`язань проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Під час інвентаризації активів і зобов`язань перевіряються і       документально підтверджуються їх фактична наявність, стан, відповідність критеріям, повнота відображення зобов`язань, виявляються лишки або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

         У ході проведення інвентаризації виявляються активи, які частково втратили свою первісну якість, а також матеріальні і нематеріальні активи, що не використовуються.

         Інвентаризація проводиться у випадках та у терміни, що визначені відповідними законодавчими актами, та на підставі розпорядження голови, в якому зазначаються терміни її проведення та затверджується склад комісії. Інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості, протокол інвентаризаційної комісії у разі відсутності їх типових форм розробляються з урахуванням вимог законодавства, заповнюються рукописним способом або за допомогою електронних засобів обробки інформації.

2.5.12. Фінансова та бюджетна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до ст.58 Бюджетного кодексу України, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44, для отримання інформації про фактичне становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Звітність подається до визначених Законом органів у встановлені терміни.                    

                                              

Перший заступник голови районної ради                 Б.Крива      

 

Додаток 2    

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ІІ сесії районної ради І скликання

26 січня 2021 року № 31.2-1/21

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет

Дністровської районної ради

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з дотриманням вимог Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові особи виконавчого апарату районної ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із вимогами Закону та інших актів у сфері закупівель за державні кошти.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються розпорядженням голови ради з послідуючим затвердженням сесією районної ради. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

         2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.4. Голова комітету призначає заступника, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член, визначений головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника та секретаря, визначення функцій кожного члена та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

   

Перший заступник голови                                                 Б.Крива

            

 

 

IMG 16b3b8cc67cd0cfabbea41572ae30f79 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні працівники лісового господарства! Прийміть в цей чудовий день найщиріші слова вітання з професійним святом. Саме від вашої самовідданої праці залежить збереження зеленого багатства, його відновлення та ефективне використання. Дбаючи про розвиток лісового господарства, ви даєте надію, що залишете у спадок нащадкам дійсно зелений край. Вірю в те, що в професійній єдності і готовності виконувати найскладніші завдання ми зможемо значно підвищити ефективність роботи лісогосподарської галузі і надалі збагачуватимемо лісовою красою Дністровський район. У цей святковий день дозвольте висловити Вам слова щирої вдячності за вагомий внесок у розвиток лісового господарства, вірність професійному обов’язку, а також прийміть щирі побажання – міцного здоров’я, стабільності та оптимізму. Нехай збувається все задумане! Миру, щастя, благополуччя вам і вашим родинам!
  • 16 вересня 2021 року голова Дністровської районної ради Олександр ЯНЧАК спільно з Сокирянським міським головою Василем КОЗАКОМ, начальником відділу «Лісового господарства та мисливства» Чернівецького обласного управління «Лісового та мисливського господарства» Володимиром ПИЛИПЮКОМ, директором державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» Олександром ЧЕБАНОМ взяв участь в урочистостях до Дня працівника лісу, які проходили в місті Сокиряни. З вуст голови прозвучали слова щирої вдячності працівникам ДП «Сокирянське лісове господарство» за вагомий внесок у розвиток лісового господарства Дністровського району: «Саме від вашої самовідданої праці залежить збереження зеленого багатства, його відновлення та ефективне використання. Дбаючи про розвиток лісового господарства, ви даєте надію, що залишите у спадок нащадкам дійсно зелений край». З нагоди відзначення Дня професійного свята Почесною грамотою Дністровської районної ради нагороджено: ТВЕРДОХЛІБА В.С., водія автотранспортного засобу Вашківецького лісопункту; ГРИНЬКО Р.Д., головного економіста; ШЕВЧУКА В.І., старшого майстра лісу Кельменецького лісництва; Почесні подяки Дністровської районної ради вручено: КРИВУ Т.В., заступника головного бухгалтера; ДВІРСЬКОГО П.І., охоронця лісового розсадника Іванівецького лісництва; ТКАЧА В.М., лісника Іванівецького лісництва.
  • Порядок денний пленарного засідання передбачав 68 питань для розгляду та прийняття відповідних рішень. В процесі обговорення його доповнено 48 запитами депутатів. Під час засідання депутатським корпусом розглянуто 17 питань порядку денного. Зокрема, ухвалено зміни до бюджету Чернівецької області на 2021 рік та до чинних регіональних та комплексних програм області; протокольне доручення депутатки Лілії БОРТИЧ про формування міжфракційної комісії за участі керівників фракцій, майнової і бюджетної комісій та заступника голови ОДА Богдана КОВАЛЮКА на предмет вивчення та вирішення питання щодо стану справ зі здачею проблемних об’єктів, зокрема навчальних закладів у населених пунктах Рідківці, Горішні Шерівці, Кам’янка, туристичної мультифункціональної бази «Перлина гір» в с.Банилів-Підгірний. Крім того розглянуто ряд кадрових питань.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda