15.01.2021

ДНІСТРОВСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

        14 січня 2021 року                                                                               № 6  

Про затвердження Порядку та заходів

щодо забезпечення доступу

до публічної інформації

             Керуючись ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, з метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та вжиття організаційних заходів щодо забезпечення у виконавчому апараті Дністровської районної ради доступу до публічної інформації:
           1.Визначити відділ з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату спеціальним структурним підрозділом, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік та контроль запитів на інформацію, що надходять до районної ради, її виконавчого апарату, а також надає консультації при їх оформленні.

             2. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Дністровської районної ради та перелік інформації з обмеженим доступом (додатки 1, 2).

             3. Затвердити форми запитів на інформацію для запитувачів інформації та створити систему обліку документів з такою інформацією (додатки 3, 4, 5).

             4. Відділуінвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату районної ради забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення на вебсайті районної ради інформації про діяльність Дністровської районної ради, передбаченої статтею 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

           5. Розпорядникам інформації організувати облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної ради Б. Криву.

Голова районної ради                         О.Янчак

 

Додаток 1

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

           

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

у виконавчому апараті Дністровської районної ради

  1. 1.Загальні положення

     1.1.Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Дністровської районної ради стосовно інформації:

   ⁎ що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою повноважень,

передбачених законодавчими актами та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

⁎ що була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

 1.2.Виконавчий апарат районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

⁎ адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

⁎ стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

⁎ стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

   1.3.Порядок доступу до публічної інформації в районній раді (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права запитувача інформації (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається.

   1.4.У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція теж розглядається за правилами, встановленими вищеназваним законом.

   1.5.Доступ до публічної інформації у районній раді забезпечується шляхом систематичного і оперативного оприлюднення інформації:

⁎ на офіційному вебсайті районної ради;

⁎ на відкритих стендах в адмінприміщенні районної ради;

⁎ надання інформації за запитами на інформацію;

⁎ будь-якими іншими способами.

  1. 2.Оприлюднення публічної інформації, що зберігається в районній раді

     2.1.Обов’язковому оприлюдненню, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, підлягає така інформація, що зберігається в районній раді:

⁎ інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси);

⁎ інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації районної радою повноважень, передбаченими законодавчими актами та яка перебуває у володінні її виконавчого апарату;

⁎ нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньо-організаційних), прийняті районною радою, проєкти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;

⁎ порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію та види інформації, що зберігається в районній раді);

⁎ порядок денний засідань районної ради та її органів;

⁎ інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

⁎ інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

⁎ графік прийому громадян посадовими особами районної ради;

⁎ вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

⁎ перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у спільній власності територіальних громад міст, селища та сіл Дністровського району.

     2.2.Оприлюдненню не підлягає інформація, яка визначена службовою. Не обмежений у доступі перелік відомостей, що становить службову інформацію.

   2.3.Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної ради.

   2.4.Не належать до інформації з обмеженим доступом:

   ⁎ декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в районну раду;

   ⁎ інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

   2.5.Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

   2.6.Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується:

   ⁎ на офіційному вебсайті районної ради;

   ⁎ на відкритих стендах в адмінприміщенні районної ради;

   ⁎ будь-якими іншими способами.

   2.7.Терміни оприлюднення публічної інформації:

⁎ інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

⁎ проєкти нормативно-правових актів та рішень, розроблені виконавчим апаратом районної ради оприлюднюються не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

   2.8.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров та /або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.Надання інформації за запитами

   3.1.Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі на поштову адресу: 60100, Чернівецька область, Дністровський район, смт Кельменці, площа Центральна, 2 (на конверті вказувати «Публічна інформація»), факсом (03732) 2-04-55 або на електронну адресу: dnistrovska-rr@ukr.net та підлягає розгляду та реєстрації у відділі з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації інформаційних запитів в день надходження.

 3.2.Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

     У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

     У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або залучення інших розпорядників інформації, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів, про що з обґрунтуванням такого продовження повідомляється запитувач інформації в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 3.3.Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до затверджених форм запитів.

     Форми запитів можна отримати у відділі з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради та вебсайті Дністровської районної ради.

     Якщо письмовий запит наданий не за затвердженою формою, районна рада має право відмовити в наданні інформації, про що надається письмова відповідь заявникові протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту (стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 3.4.У разі подання запиту в усній формі, працівники відділу з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради, відповідальні за реєстрацію документів, оформляють запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище особи, яка оформила запит, її номер телефону та підпис.

  3.5.Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної ради.

   3.6. Після розгляду керівництвом районної ради запит повертається до відділу з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради, який передає запит на виконання посадовій особі (особам), зазначеній (зазначеним) у резолюції.

   3.7. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується начальником відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради, безпосереднім виконавцем та підписується головою районної ради, а в разі його відсутності – одним із заступників. Після цього відповідь на запит реєструється і відправляється заявникові.

   3.8. У разі якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом голови районної ради, а в разі його відсутності – одним із заступників, лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

            Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищевказаний термін готує за підписом голови районної ради, а в разі його відсутності – одним із заступників, відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

            3.9 Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

            Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

            Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

            3.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться за дорученням керівництва районної ради в адмінприміщенні районної ради (другий поверх, кабінет № 25, відділ з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради).

            При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію тощо, що зберігається в районній раді, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається на розгляд районної ради.

           4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.

     Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

Додаток 2

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

Перелік інформації Дністровської районної ради з обмеженим

доступом (конфіденційної, таємної та службової)

  1. Конфіденційна інформація районної ради це:

   ⁎ персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчим апаратом та посадовими особами районної ради;

⁎ інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності;

⁎ персональні дані про учасників конкурсних торгів;

⁎ конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди тощо;

⁎ особові справи працівників виконавчого апарату районної ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів;

⁎ персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу у виконавчому апараті чи іншим способом через районну раду;

  1. Таємна інформація районної ради це:

⁎ інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої може завдавати шкоди особі, суспільству і державі;

⁎ відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці;

* зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та номенклатура секретних справ;

* зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів;

* відомості про порядок надання та скасування доступу до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

* відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану;

* відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони, зони та райони територіальної оборони;

* відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів;

* відомості про заходи мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності, мобілізаційного плану районної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території району;

* відомості про методичні матеріали мобілізаційної підготовки району;

* лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності.

   3. Службова інформація це:

       * інформація, що міститься у внутрішній кореспонденції виконавчого апарату районної ради (службові, доповідні записки, доручення тощо);

     * інформація, що міститься у розпорядженнях голови районної ради, листах, рекомендаціях та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради та пов’язані із здійсненням контрольних функцій (у тому числі плануванням, організацією, результатами ревізій, перевірок комунальних закладів);

     * інформація про особу, що міститься у розпорядженнях голови районної ради, листах та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради, крім випадків, передбачених законами;

     * інформація, що зберігається в електронному вигляді у проєктах листів та інших документах на службових комп’ютерах та ноутбуках посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

   * відомості про облік трудових книжок;

   * відомості з розпоряджень по кадрових питаннях, по наданню відпусток, про відрядження, з питань внутрішньо-організаційної діяльності;

   * відомості з облікових карток депутатів районної ради;

   * відомості щодо контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів і організацій;

   * відомості з документів про нагородження (подання, клопотання, характеристики, резюме, біографічні довідки);

   * дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів районної ради та документи з їх виконання;

   * матеріали конкурсної комісії районної ради;

   * дані з протоколів апаратних нарад при голові районної ради;

   * відомості з особових рахунків посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

   * відомості про кількість військовозобов’язаних, працюючих та заброньованих по виконавчому апарату районної ради;

   * дані особових розрахунків та розрахунково-платіжних відомостей на заробітну плату;

   * дані телефонограм;

   * рішення та рекомендації постійних комісій, колегії районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування;

   * відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого апарату районної ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

   * відомості з проектів рішень, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

   * дані з протоколів засідань та матеріалів до них;

   * дані з розпоряджень голови районної ради, які стосуються питань внутрішньо – організаційної діяльності виконавчого апарату;

   * відомості з актів приймання-передачі справ відділів виконавчого апарату;

   * відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

   * відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри.  

Перший заступник голови районної ради                                         Б.Крива

Додаток 3

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

Форма письмового запиту

на отримання публічної інформації

для фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян

Розпорядник інформації – Дністровська районна рада

Кому – Голові Дністровської районної ради

П.І.Б. запитувача, назва установи, організації, громадського об’єднання, яку представляє запитувач  
Вид, назва, реквізит зміст документа або короткий зміст інформації, до яких Ви б хотіли отримати доступ  
Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін. Відповідь надати
Поштою (вказати адресу)  
Електронною поштою (вказати адресу)  
Контактний телефон запитувача  
Дата запиту, підпис  

Запит на отримання публічної інформації складається відповідно до встановленої форми. Відповідь на інформаційний запит має бути надано запитувачеві не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

__________________________

         

Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

 

Додаток 4

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

Форма усного запиту

на отримання публічної інформації

для фізичних, юридичних осіб, обєднань громадян

Розпорядник інформації – Дністровська районна рада

Кому – Голові Дністровської районної ради

     Запитувач

 
Короткий зміст інформації, до якої запитувач хотів би отримати доступ  
Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін. Відповідь надати
Поштою (вказати адресу)  
Електронною поштою (вказати адресу)  

В усній формі

 
Контактний телефон запитувача  
Дата запиту, підпис особи, що оформила усний запит  

Запит на отримання публічної інформації складається відповідно до встановленої форми. Відповідь на інформаційний запит має бути надано запитувачеві не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

__________________________                                                                                                          

                                                                                                    

    

   Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

Додаток 5

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

   Система обліку документів районної ради , які містять публічну інформацію

№ з/п Назва документа Дата та номер затвердження Розробник документа Примітка
         
         
         
         

                 Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

 

 

IMG 16b3b8cc67cd0cfabbea41572ae30f79 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні працівники поліції Дністровського району! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем Національної поліції України! Щодня ви мужньо несете свою службу, захищаючи українців, громадський порядок, права та свободи, а часто - і життя людей. Ви самовіддано боретеся проти злочинності й надаєте допомогу тим, хто її потребує. Саме поліцейські стають потужним щитом перед будь-якою загрозою громадянам України. Нехай вам завжди вистачає здоров’я, сил та мужності для підтримання безпеки в нашій державі. Слова вдячності та поваги не лише діючим поліцейським, а й усім ветеранам, які зробили гідний внесок у зміцнення законності та порядку й передають багаторічний професійний досвід молодому поколінню співробітників.
  • З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги складе: -потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн; -сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн; -утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн. Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно. https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-lipnya-v-ukrayini-zris-prozhitkovij-minimum-ta-povyazani-z-nim-strahovi-viplati
  •   29 червня 2022 року в залі засідань Дністровської районної ради під головуванням голови районної ради Олександра ЯНЧАКА відбулося пленарне засідання позачергової VII сесії Дністровської районної ради VIII скликання. В роботі пленарного засідання взяли участь 28 депутатів Дністровської районної ради із 42, начальник Дністровської районної військової адміністрації Олег МЕЛЬНИЧУК та його заступники, голови територіальних громад району та інші запрошені. Початку пленарного засідання передувало спільне засідання постійних комісій, на яких депутатами надано відповідні пропозиції та прийнято висновки. В ході пленарного засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять синів і доньки Дністровського району, які полягли в російсько-українській війні, а також всіх жертв збройної агресії росії проти України, які відстоюючи свободу нашої країни, віддали свої життя в ім’я майбутніх поколінь. Крім того, голова районної ради зауважив, що серед депутатів Дністровської районної ради VIII скликання є такі, які на даний час несуть службу в Збройних Силах України та територіальній обороні та побажав їм і всім захисникам міцного здоров’я, мужності, сил та терпіння. Олександр ЯНЧАК вручив грамоту Чернівецької обласної ради Анатолію КОВТУНУ, депутату Дністровської районної ради VIII скликання, за сумлінну багаторічну працю, ініціативність, особисту професійну майстерність та з нагоди Дня медичного працівника. Згідно затвердженого порядку денного на пленарне засідання позачергової VII сесії районної ради винесено 10 питань. Депутатами заслухано інформації окремих керівників установ Дністровського району, звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2022 року, про уточнення показників районного бюджету Дністровського району на 2022 рік (код бюджету 24305200000) та ін. По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda