15.01.2021

ДНІСТРОВСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

        14 січня 2021 року                                                                               № 6  

Про затвердження Порядку та заходів

щодо забезпечення доступу

до публічної інформації

             Керуючись ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, з метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та вжиття організаційних заходів щодо забезпечення у виконавчому апараті Дністровської районної ради доступу до публічної інформації:
           1.Визначити відділ з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату спеціальним структурним підрозділом, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за реєстрацію, облік та контроль запитів на інформацію, що надходять до районної ради, її виконавчого апарату, а також надає консультації при їх оформленні.

             2. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому апараті Дністровської районної ради та перелік інформації з обмеженим доступом (додатки 1, 2).

             3. Затвердити форми запитів на інформацію для запитувачів інформації та створити систему обліку документів з такою інформацією (додатки 3, 4, 5).

             4. Відділуінвестиційної та інформаційної політики виконавчого апарату районної ради забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення на вебсайті районної ради інформації про діяльність Дністровської районної ради, передбаченої статтею 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

           5. Розпорядникам інформації організувати облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної ради Б. Криву.

Голова районної ради                         О.Янчак

 

Додаток 1

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

           

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

у виконавчому апараті Дністровської районної ради

  1. 1.Загальні положення

     1.1.Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Дністровської районної ради стосовно інформації:

   ⁎ що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою повноважень,

передбачених законодавчими актами та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

⁎ що була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

 1.2.Виконавчий апарат районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

⁎ адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

⁎ стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

⁎ стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

   1.3.Порядок доступу до публічної інформації в районній раді (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права запитувача інформації (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається.

   1.4.У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція теж розглядається за правилами, встановленими вищеназваним законом.

   1.5.Доступ до публічної інформації у районній раді забезпечується шляхом систематичного і оперативного оприлюднення інформації:

⁎ на офіційному вебсайті районної ради;

⁎ на відкритих стендах в адмінприміщенні районної ради;

⁎ надання інформації за запитами на інформацію;

⁎ будь-якими іншими способами.

  1. 2.Оприлюднення публічної інформації, що зберігається в районній раді

     2.1.Обов’язковому оприлюдненню, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, підлягає така інформація, що зберігається в районній раді:

⁎ інформація про районну раду (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси);

⁎ інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації районної радою повноважень, передбаченими законодавчими актами та яка перебуває у володінні її виконавчого апарату;

⁎ нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньо-організаційних), прийняті районною радою, проєкти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;

⁎ порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію та види інформації, що зберігається в районній раді);

⁎ порядок денний засідань районної ради та її органів;

⁎ інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

⁎ інформація про депутатів районної ради та посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

⁎ графік прийому громадян посадовими особами районної ради;

⁎ вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

⁎ перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у спільній власності територіальних громад міст, селища та сіл Дністровського району.

     2.2.Оприлюдненню не підлягає інформація, яка визначена службовою. Не обмежений у доступі перелік відомостей, що становить службову інформацію.

   2.3.Виконавчий апарат районної ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної ради.

   2.4.Не належать до інформації з обмеженим доступом:

   ⁎ декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в районну раду;

   ⁎ інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

   2.5.Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

   2.6.Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується:

   ⁎ на офіційному вебсайті районної ради;

   ⁎ на відкритих стендах в адмінприміщенні районної ради;

   ⁎ будь-якими іншими способами.

   2.7.Терміни оприлюднення публічної інформації:

⁎ інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

⁎ проєкти нормативно-правових актів та рішень, розроблені виконавчим апаратом районної ради оприлюднюються не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

   2.8.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров та /або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.Надання інформації за запитами

   3.1.Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі на поштову адресу: 60100, Чернівецька область, Дністровський район, смт Кельменці, площа Центральна, 2 (на конверті вказувати «Публічна інформація»), факсом (03732) 2-04-55 або на електронну адресу: dnistrovska-rr@ukr.net та підлягає розгляду та реєстрації у відділі з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації інформаційних запитів в день надходження.

 3.2.Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

     У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

     У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або залучення інших розпорядників інформації, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів, про що з обґрунтуванням такого продовження повідомляється запитувач інформації в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 3.3.Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до затверджених форм запитів.

     Форми запитів можна отримати у відділі з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради та вебсайті Дністровської районної ради.

     Якщо письмовий запит наданий не за затвердженою формою, районна рада має право відмовити в наданні інформації, про що надається письмова відповідь заявникові протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту (стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 3.4.У разі подання запиту в усній формі, працівники відділу з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради, відповідальні за реєстрацію документів, оформляють запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище особи, яка оформила запит, її номер телефону та підпис.

  3.5.Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної ради.

   3.6. Після розгляду керівництвом районної ради запит повертається до відділу з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради, який передає запит на виконання посадовій особі (особам), зазначеній (зазначеним) у резолюції.

   3.7. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується начальником відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради, безпосереднім виконавцем та підписується головою районної ради, а в разі його відсутності – одним із заступників. Після цього відповідь на запит реєструється і відправляється заявникові.

   3.8. У разі якщо районна рада не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом голови районної ради, а в разі його відсутності – одним із заступників, лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

            Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищевказаний термін готує за підписом голови районної ради, а в разі його відсутності – одним із заступників, відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

            3.9 Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу, який включає в себе позначення з урахуванням потреб систематизації, статистики, аналізу, пошуку запитів.

            Реєстраційний індекс складається з порядкового реєстраційного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

            Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в журналі реєстрації та обліку поданих у виконавчий апарат районної ради запитів на отримання публічної інформації та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

            3.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо, проводиться за дорученням керівництва районної ради в адмінприміщенні районної ради (другий поверх, кабінет № 25, відділ з питань організаційної роботи і діловодства, розгляду звернень та контролю виконавчого апарату районної ради).

            При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію тощо, що зберігається в районній раді, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається на розгляд районної ради.

           4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.

     Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

Додаток 2

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

Перелік інформації Дністровської районної ради з обмеженим

доступом (конфіденційної, таємної та службової)

  1. Конфіденційна інформація районної ради це:

   ⁎ персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчим апаратом та посадовими особами районної ради;

⁎ інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності;

⁎ персональні дані про учасників конкурсних торгів;

⁎ конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди тощо;

⁎ особові справи працівників виконавчого апарату районної ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів;

⁎ персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу у виконавчому апараті чи іншим способом через районну раду;

  1. Таємна інформація районної ради це:

⁎ інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої може завдавати шкоди особі, суспільству і державі;

⁎ відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці;

* зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та номенклатура секретних справ;

* зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів;

* відомості про порядок надання та скасування доступу до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

* відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану;

* відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони, зони та райони територіальної оборони;

* відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів;

* відомості про заходи мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності, мобілізаційного плану районної ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території району;

* відомості про методичні матеріали мобілізаційної підготовки району;

* лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності.

   3. Службова інформація це:

       * інформація, що міститься у внутрішній кореспонденції виконавчого апарату районної ради (службові, доповідні записки, доручення тощо);

     * інформація, що міститься у розпорядженнях голови районної ради, листах, рекомендаціях та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради та пов’язані із здійсненням контрольних функцій (у тому числі плануванням, організацією, результатами ревізій, перевірок комунальних закладів);

     * інформація про особу, що міститься у розпорядженнях голови районної ради, листах та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчого апарату районної ради, крім випадків, передбачених законами;

     * інформація, що зберігається в електронному вигляді у проєктах листів та інших документах на службових комп’ютерах та ноутбуках посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

   * відомості про облік трудових книжок;

   * відомості з розпоряджень по кадрових питаннях, по наданню відпусток, про відрядження, з питань внутрішньо-організаційної діяльності;

   * відомості з облікових карток депутатів районної ради;

   * відомості щодо контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів і організацій;

   * відомості з документів про нагородження (подання, клопотання, характеристики, резюме, біографічні довідки);

   * дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів районної ради та документи з їх виконання;

   * матеріали конкурсної комісії районної ради;

   * дані з протоколів апаратних нарад при голові районної ради;

   * відомості з особових рахунків посадових осіб виконавчого апарату районної ради;

   * відомості про кількість військовозобов’язаних, працюючих та заброньованих по виконавчому апарату районної ради;

   * дані особових розрахунків та розрахунково-платіжних відомостей на заробітну плату;

   * дані телефонограм;

   * рішення та рекомендації постійних комісій, колегії районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування;

   * відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого апарату районної ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

   * відомості з проектів рішень, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

   * дані з протоколів засідань та матеріалів до них;

   * дані з розпоряджень голови районної ради, які стосуються питань внутрішньо – організаційної діяльності виконавчого апарату;

   * відомості з актів приймання-передачі справ відділів виконавчого апарату;

   * відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

   * відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри.  

Перший заступник голови районної ради                                         Б.Крива

Додаток 3

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

Форма письмового запиту

на отримання публічної інформації

для фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян

Розпорядник інформації – Дністровська районна рада

Кому – Голові Дністровської районної ради

П.І.Б. запитувача, назва установи, організації, громадського об’єднання, яку представляє запитувач  
Вид, назва, реквізит зміст документа або короткий зміст інформації, до яких Ви б хотіли отримати доступ  
Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін. Відповідь надати
Поштою (вказати адресу)  
Електронною поштою (вказати адресу)  
Контактний телефон запитувача  
Дата запиту, підпис  

Запит на отримання публічної інформації складається відповідно до встановленої форми. Відповідь на інформаційний запит має бути надано запитувачеві не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

__________________________

         

Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

 

Додаток 4

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

Форма усного запиту

на отримання публічної інформації

для фізичних, юридичних осіб, обєднань громадян

Розпорядник інформації – Дністровська районна рада

Кому – Голові Дністровської районної ради

     Запитувач

 
Короткий зміст інформації, до якої запитувач хотів би отримати доступ  
Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін. Відповідь надати
Поштою (вказати адресу)  
Електронною поштою (вказати адресу)  

В усній формі

 
Контактний телефон запитувача  
Дата запиту, підпис особи, що оформила усний запит  

Запит на отримання публічної інформації складається відповідно до встановленої форми. Відповідь на інформаційний запит має бути надано запитувачеві не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

__________________________                                                                                                          

                                                                                                    

    

   Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

Додаток 5

до розпорядження голови районної ради

від 14.01.2021 № 6

   Система обліку документів районної ради , які містять публічну інформацію

№ з/п Назва документа Дата та номер затвердження Розробник документа Примітка
         
         
         
         

                 Перший заступник голови районної ради                                 Б.Крива

 

 

IMG 16b3b8cc67cd0cfabbea41572ae30f79 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

  • З початку війни на сході України та повноцінного вторгнення військ рф на територію нашої суверенної держави підтверджено загибель 94 захисників України, жителів Дністровського району Чернівецької області. З гордістю та щемом у серці пам'ятаємо  справжніх патріотів, які стали до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Згадаймо щирими словами та молитвами  кожного, хто пожертвував собою та навічно покинув нас: - Білий В’ячеслав Анатолійович, с. Клішківці; - СливкаАндрійВасильович, с.Михалкове; - Георгіца Олександр Владиславович, с.Вартиківці. Звання: Солдат. Похований: 18 листопада 2022 року; -Колєснік Микола Семенович, 1981 р.н., с. Ломачинці. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 08 листопада 2022 року, Білогірівка, Луганська область; -Cкутельник Микола Іванович, с.Коболчин. Дата та місце загибелі: 20 жовтня 2022 року, Бахмут, Донецька область; -  Кренц Леонід Віталійович, 1968 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 29 жовтня 2022 року, с . Білогірівка, Сєвєродонецький район, Луганська область; - Власов Володимир Іванович, 1977 р.н., с. Комарів. Дата загибелі: 25 жовтня 2022 року; - Грама Андрій Анатолійович, 1976 р.н., с. Василівка. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 15 жовтня 2022 року, смт.Новоявлена, Донецька область; - Поперечний Ігор Іванович, м.Хотин. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 22 жовтня 2022 року, Донецька область; - Серебрянський Олександр Володимирович, 1999 р.н., м. Сокиряни. Звання: Головний сержант. Дата та місце загибелі: 19 жовтня 2022 року, Берестове, Донецька область; -Біцюк Олександр Васильович, 1977 р.н., с. Василівка. Звання: Солдат. Похований: 18 жовтня 2022 року; -Мельник Олександр Анатолійович, 1985 р. н., с. Василівка. Звання: Солдат. Дата загибелі: 04 жовтня 2022 року; -Офіцеров Сергій, с.Атаки. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 16 квітня 2022 року, м. Ізюм, Харківська область; -Потерейко Ігор Миколайович, 1979 р.н., с. Мошанець. Звання: Матрос. Похований: 03 жовтня 2022 року; - Москучук Віктор Михайлович, 1980 р.н., с. Гвіздівці. Звання: Капітан. Дата та місце загибелі: 25 вересня 2022 року, Херсонська область; - Скрипник Ян, с. Рашків. Звання: Солдат. Дата загибелі: 23 вересня 2022 року; - Бурдейний Микола Васильович, с. Зелена. Звання: Солдат. Місце загибелі: с. Слобода, Київська область. Похований: 24 вересня 2022 року; - Козак Анатолій Васильович, 1985 р.н., с. Шебутинці. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 07 вересня 2022 року, Майорськ, Донецька область; - Чобан Сергій Миколайович, с. Білоусівка. Місце загибелі: с. Уманське, Покровський район, Донецька область. Похований: 10 вересня 2022 року; - Юлик Денис, 1989 р.н. , с. Круглик. Звання: Солдат. Поранений у серпні, Донецька область. Похований: 08 вересня 2022 року; -Дем'янчук Василь Мирославович, 1977 р.н., м. Сокиряни. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 23 серпня 2022 року, Нетайлове, Донецька область; - Шлей Василь Сергійович, 1992 р.н., м. Хотин. Місце загибелі: Донецька область. Похований: 27 серпня 2022 року. -Кишка Віктор Миколайович, 1980 р.н., с. Кормань. Звання: Солдат, гірсько-штурмовий взвод. Дата та місце загибелі: 20 серпня 2022 року, Володимирівка, Донецька область; - Клець Олександр Федорович, 1981 р.н., с.Нелипівці. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 14 серпня 2022 року, Краматорський район, Донецька область; - Бамбуляк Микола Васильович, 1981 р.н., с. Браїлівка. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 16 серпня 2022 року, Бахмутський район, Донецька область; - Малородов Анатолій Миколайович, с. Іванівці. Похований 17 серпня 2022 року; - Мікірін Василь Миколайович, 1980 р.н., с. Василівка. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 07 серпня 2022 року, с. Піски, Донецька область; - Голенок Едуард Валерійович, 1977 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Солдат, стрілець-санітар штурмового батальйону. Дата та місце загибелі: 6 серпня 2022 р., Бахмутський район, Донецька область; - Кіф'як Дмитро, с. Подвірне. Звання: Солдат, Похований: 12 серпня 2022 року; - Баланецький Олег Васильович, 1998 р.н., с. Подвірне. Звання: Старший сержант. Дата загибелі: 2 серпня 2022 року; - Козак Микола Андрійович, 1971 р.н., с. Новодністровськ. Дата та місце загибелі: 17 липня 2022 року, с. Верхньокам'янське, Донецька область; - Божек Андрій Вікторович, 1988 р.н., с. Зарожани. Дата та місце загибелі: 16 липня 2022 року, м. Покровськ, Донецька область; - Кравець Максим Іванович, 2004 р.н., с. Ломачинці. Дата та місце загибелі: 16 липня 2022 року, Донецька область; - Яжук Михайло Вікторович, 1994 р.н., с. Новоолексіївка. Дата та місце загибелі: 10 липня 2022 року, Донецька область; - Герега Віталій, с. Білівці. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 09 липня 2022 року, Донецька область. - Молдован Юрій Володимирович, 1986 р.н., с. Крутеньки. Звання: Молодший сержант, стрілок-санітар. Дата та місце загибелі: 03 липня 2022 року, Донецька область; - Крайник Сергій Михайлович, м. Новодністровськ. Солдат мінометної батареї механізованого батальйону. Дата та місце загибелі: 01 липня 2022 року, Бахмутський район, Донецька область; - Гимплюк Олексій Прокопійович, 1981 р.н., с. Ожеве. Звання: Солдат роти вогневої підтримки. Дата та місце загибелі: 25 червня 2022 року, с. Яковлівка Донецька область; - Мартинюк Микола Васильович, 1989 р.н., с. Крутеньки. Звання: Сержант. Дата та місце загибелі: 16 червня 2022 року, Донецька область; - Бобик Віктор Якимович,1983р.н., с. Слобідка. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 15 червня 2022 року, с. Краснопілля Донецька область. - Колодій Руслан Степанович, 1977 р.н., с. Грубна. Водій-слюсар. Похований: 21 червня 2022 року; - Проданюк Руслан, с.Путрине. Звання: Сержант. Похований: 19 червня 2022 року; - Гріга Борис Іванович,с. Шебутинці. Бойовий медик. Місце загибелі: с. Врубівка, Донецька область. Похований: 13 червня 2022 року; - Бринзанський Ігор Леонідович, 1977 р.н., с. Оселівка.Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 5 червня 2022 року, Донецька область; - Руссу Андрій, с.Драниця; - Унгурян Іван Георгійович, 1967 р.н., с. Шишківці. Звання: Сержант. Похований: 07 червня 2022 року; -Васіліка Віктор Вікторович, 1973 р.н., с. Кулішівка. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 22 травня 2022 року, селище Кам'янка, Донецька область; -Шкута Петро Олексійович, 1987 р.н., с. Василівка. Дата та місце загибелі: 27 травня 2022 року, м. Сєвєродонецьк, Луганська область; - Холявчук Олег, 1985 р.н., с. Іванівці. Звання: Старший сержант. Дата загибелі: 24 травня 2022 року; - Григораш Андрій Олексійович, 1992 р.н., с. Санківці. Звання: Старший лейтенант. Місце загибелі: Луганська область; - Бабій Сергій Олегович, 1991 р.н., с. Зелена. Звання: Старший сержант поліції. Дата та місце загибелі: 22 травня 2022 року, Запорізька область; - Боднарюк Андрій Михайлович, 1977 р.н., с. Ломачинці. Звання: Солдат, бойовий медик. Дата та місце загибелі: 19 травня 2022 року, м. Сєвєродонецьк, Луганська область; - Кліщук Владислав Ігорович, 1995 р.н., с. Коболчин. Звання: Лейтенант поліції. Дата та місце загибелі: 22 травня 2022 року, Запорізька область; - Сімчін Сергій, 1983 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Сержант. Дата та місце загибелі: 15 травня 2022 року, м. Сєвєродонецьк, Луганська область; - Гнатчук Василь, 1977 р.н., с. Рукшин. Звання: Старший сержант. Місце загибелі: Донецька область. Похований: 19 травня 2022 року; - Юрічук Роман Сергійович, 1989 р.н., с. Пригородок. Звання: Солдат. Дата загибелі: 12 травня 2022 року; - Рачук Степан Васильович,1977 р.н., с. Рукшин. Звання: Старший солдат. Дата та місце загибелі: 10 травня 2022 року, с. Серебрянка, Донецька область; -Обершт Петро Степанович, 1969 р.н., с. Ярівка. Звання: Старший лейтенант. Місце загибелі: Харківська обл.Похований 14 травня 2022 року. - Донець Руслан Валентинович, 1982 р.н., м. Новодністроськ. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 06 травня 2022 року, м. Рубіжне, Луганська область; - Пінчук Давид Степанович, 2000 р.н., Зарожани. Дата та місце загибелі: 07 травня 2022 року, Донецька область; - Топорец Корнеліу, с.Несвоя. Похований 13 травня 2022 року. - Жук Ігор Юрійович, 1990 р.н., м. Сокиряни. Дата та місце загибелі: 28 квітня 2022 року, Золоте, Луганська область. -Юрченков Сергій Вікторович, смт. Кельменці. Звання: Головний сержант – командир інженерно-саперного відділення. Похований 13 квітня 2022 року; -Федоров Віктор Андрійович, смт. Кельменці. Військовослужбовець Національної гвардії України. Похований 13 квітня 2022 року; -Гиренко Микола Ігорович, 1990 р.н., с. Олексіївка. Дата та місце загибелі: 07 квітня 2022 року, Попасна, Луганська область. Командир бойової машини – номер обслуги гранатометного взводу; -Дерен Сергій Олександрович, 1977 р.н., м. Сокиряни. Батальйон Десантно-штурмових військ. Дата та місце загибелі: 23 квітня 2022 року, Рубіжне, Луганcька область; -Бринзей Денис, 1998р.н., м. Сокиряни. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 16 квітня 2022 року, Запорізька область; -Попюк Михайло, с. Грушівці. Звання: Солдат. Похований 27 квітня 2022 року; -Бодян Анатолій, с. Бурдюг. Звання: Солдат. Похований 23 квітня 2022 року; - Анатій Віра Юріївна, с. Сербичани. Дата та місце загибелі: 24 лютого 2022 року. Звання: Лейтенант, військовослужбовець ЗС України. - Боднарюк Олександр Васильович, 1979 р.н., с. Пригородок. Звання: Молодший сержант. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 20 січня 2015 року, Донецький аеропорт; - Вихопницький Роман Ярославович, 1976 р.н., Новодністровська громада. Звання - Солдат, навідник гірсько-штурмової роти. Дата загибелі: 13 березня 2022 року; - Гарбуз Олександр Валентинович, 1987 р.н., с. Путрине. Звання: Старший солдат. Підрозділ: 25-а окрема повітряно-десантна бригада. Дата та місце загибелі: 22 січня 2015 року, м. Авдіївка, Донецька область; - Гай Іван Сергійович, 2002 р.н., с. Романківці. Посада - гранатометник в десантно-штурмовій роті. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада.Дата та місце загибелі: 03 березня 2022 року, Миколаївщина; - Дергач Леонід Валентинович, 1979 р.н., с. Зарожани. Звання: Лейтенант. Підрозділ: 72-а окрема механізована бригада. Дата та місце загибелі: 01 лютого 2017 року, м. Авдіївка, Донецька область; - Доник Максим Вікторович, 1988 р.н., с. Санківці. Звання: Солдат. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 17 червня 2014 року, м. Щастя, Луганська область; - Загребельний Степан Ігорович, 1989 р.н., с. Коболчин. Звання: Солдат. Підрозділ: 93-я окрема механізована бригада.Дата та місце загибелі: 12 червня 2015 року, с. Опитне, Ясинуватський район, Донецька область; - Івлєв Петро Петрович, с. Новоселиця. Звання – Старший солдат. Дата загибелі: 21 березня 2022 року. Похований 28 березня 2022 року; - Коваль Олександр Олександрович, 1997 р.н., м. Хотин. Звання: Солдат. Підрозділ: Окремий загін спеціального призначення ''Азов'', Східне ОТО НГУ. Дата та місце загибелі: 1 січня 2016 р., м. Маріуполь, Донецька область; - Ковальчук Сергій Петрович, 1973 р.н., смт. Кельменці. Звання: Молодший сержант. Підрозділ: 81-а окрема аеромобільна бригада (122-й окремий аеромобільний батальйон). Дата та місце загибелі: 17 серпня 2016 року, м. Авдіївка, Донецька область; - Корнецький Сергій Григорович, 1980 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Солдат. Підрозділ: 55-а окрема артилерійська бригада. Дата та місце загибелі: 22 листопада 2015 року; - Клюк Григорій Григорович, 1975 р.н., с. Чепоноси. Учасник АТО, доброволець. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 23 березня 2022 року, Київщина. - Кушнір Юрій Іванович, 1978 р.н., с. Каплівка. Звання: Солдат. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 18 січня 2015 року, Донецький аеропорт; - Лехняк Олег Степанович, с. Бабин. Посада - навідник. Звання: Солдат. Похований 13 березня 2022 року. - Мороз Василь Леонідович, 1992 р.н., м. Хотин. Посада- гранатометник. Звання: Солдат. Похований 04 квітня 2022 року. - Паламар Олександр Олександрович, 1991 р.н., смт. Кельменці. Звання: Сержант. Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада. Дата та місце загибелі: 8 серпня 2014 року, м. Сніжне, Донецька область; - Пелехатий В'ячеслав Максимович, 1974 р.н., с. Ярівка. Звання: Старший прапорщик. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 10 червня 2014 року; - Побережник Сергій Анатолійович, 1982 р.н., м. Хотин. Звання: Солдат. Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада. Дата та місце загибелі: 13 жовтня 2014 року, с. Трьохізбенка, Новоайдарський район, Луганська область; - Потерейко Анатолій Васильович, с. Козиряни. Звання: Старший стрілець. Дата та місце загибелі: 19 березня 2022 року, м. Луганськ; - Ротар Валерій Іванович, 1963 р.н., с. Долиняни. Звання: Солдат. Підрозділ: 8-й окремий мотопіхотний батальйон (10-а окрема гірсько-штурмова бригада). Дата та місце загибелі: 5 липня 2016 року, м. Мар'їнка, Донецька область; - Ротар Іван Петрович, 1972 р.н., с. Коновка. Звання: Солдат. Підрозділ: 40-а окрема артилерійська бригада. Дата та місце загибелі: 25 серпня 2015 року, смт Володарське, Донецька область. - Соловей Анатолій Васильович, 1973 р.н., с. Білоусівка. Посада - гранатометник військової частини А3892. Похований 24 березня 2022 року. - Урсул Віктор Миколайович, 1966 р.н., м. Сокиряни. Посада – водій гранатометного відділення. - Філіпчук Ігор Венедиктович, 1977 р.н., с. Грушівці. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 8 липня 2014 року, с. Стукалова Балка, Слов'яносербський район, Луганська область. Слава вам, Герої вічності, світла пам’ять і вдячність! Слава всім Героям України!
  • Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який пропонує скасувати державну підсумкову атестацію у 2022-2023 навчальному році. Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року», яким передбачено звільнення від проходження ДПА учнів, які отримують повну загальну середню освіту у 2022/2023 навчальному році. Згідно з законопроєктом, прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку, продовжується на 2023 рік. Це стосується навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Цього року через війну в Україні скасували ДПА, ЗНО та вступні іспити. Випускники складали національний мультипредметний тест, а бакалаври, які вступали на магістратуру – магістерський комплексний тест.
  • Шановні мешканці Дністровського району! Сьогодні, 26 листопада, Україна відзначає сумну дату своєї трагічної історії – День пам’яті жертв голодоморів. Цього року ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни росії проти України. У нинішній війні країна-агресор переслідує ту саму мету, що й під час Голодомору 1932–1933 років – знищення української нації, її ідентичності, культури та мови. Жахливі злочини, які ми сьогодні бачимо демонструють: жива пам’ять надзвичайно важлива; ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені, а жертви – вшановані. Складімо шану мільйонам нашим загиблим предкам і помолимося за душі всіх померлих українців.Хай пам’ять про всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу. Запрошую всіх земляків приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити  о 16-й годині за київським часом у своїх вікнах свічку пам’яті. Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda