ЗАТВЕРДЖЕНО                        

                          рішення   ІІ сесії Дністровської      

                             районної ради І скликання

                                        26 січня 2021 року № 23.2-1/21                                          

                      

                                                                                                              

РЕГЛАМЕНТ

ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ І СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ

     1. Дністровська районна рада (далі по тексту — районна рада) є органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до законодавства представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Дністровського району, здійснює від їх імені та в їх інтересах, в межах наданих повноважень функції місцевого самоврядування.

     2. Порядок діяльності районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та окремими рішеннями ради.

     3. Регламент роботи районної ради (надалі по тексту – Регламент) є нормативним актом,  який   передбачає порядок підготовки і проведення сесій районної ради, розгляду питань, віднесених до повноважень ради, порядок  обрання голови та його заступників, прийняття рішень ради з питань порядку  денного та інших процедурних питань, визначає загальні організаційні та правові засади діяльності і реалізації повноважень депутатів та посадових осіб, груп і фракцій, унормовує  функції постійних і тимчасових комісій та  інших органів районної ради.

     4. Регламент затверджується більшістю від загального складу районної ради не пізніше ніж на другій сесії і набирає чинності з моменту прийняття рішення про його затвердження, підписання головою та оприлюднення на офіційному Веб-сайті районної ради.

     5. До прийняття Регламенту районної ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

     6. У порядку, визначеному пунктом 4 цієї статті, приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту. Інші зміни і доповнення приймаються до розгляду районною радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою  більше ніж  однієї третини депутатів від загального складу ради.

     7. Контроль за дотриманням цього Регламенту покладається на відповідну профільну постійну комісію районної ради, а під час пленарних засідань – на головуючого на засіданні.

       СТАТТЯ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ

       1.Діяльність  районної ради здійснюється на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами її органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

    

     СТАТТЯ 3. МОВА РОБОТИ, ГЛАСНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ РАЙОННОЇ РАДИ

     1. Робота районної ради, її діловодство ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову, повідомляє завчасно в заяві на виступ про це головуючого на засіданні. В такому випадку виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу українською мовою.

     2.Гласність роботи районної ради забезпечується:

 • доведенням до відома громадськості інформації про її план роботи ;
 • публікацією звітів про роботу та рішень ради у засобах масової інформації, мережі Інтернет або будь – яким іншим способом ;
 • надання можливостей членам територіальної громади району спостерігати (в порядку, обумовленому цим Регламентом) роботу районної ради.

     3. Діяльність  районної ради та її органів постійно висвітлюється на офіційному сайті та/чи кореспондентами місцевих засобів масової інформації Дністровського району. 

     4. Редакції інших  друкованих засобів масової інформації мають право акредитувати своїх представників при районній раді. Виконавчий апарат ради заздалегідь інформує акредитованих представників засобів масової інформації про важливі заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов’язків.

5. Засідання районної ради та постійних комісій є відкритими і гласними. У разі необхідності для розгляду окремих питань більшістю голосів від числа присутніх депутатів районна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

     СТАТТЯ 4.  ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ 

   1.Діяльність  районної ради здійснюється відповідно до плану роботи районної ради, який затверджується радою на півріччя або на календарний рік.

    План роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному  періоді (році, півріччі, кварталі)  із зазначенням виконавців, відповідальних за їх підготовку.

   2. Проєкт плану  роботи районної ради  розробляється постійними комісіями та виконавчим апаратом ради з урахуванням пропозицій голови ради та його заступників, Колегії, депутатів ради, депутатських фракцій та груп.

   3. План роботи затверджується на пленарному засіданні ради і доводиться до відома всіх депутатів  районної ради, органів виконавчої влади, зацікавлених організацій і посадових осіб.

  4. Організація виконання плану роботи покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради.

 

     СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК УЧАСТІ В ЗАСІДАННЯХ РАДИ

1. В засіданнях ради та її органів можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України та депутати обласної ради.

2. За згодою сесії можуть бути присутні на її засіданнях представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій, трудових колективів, що діють на території району акредитованих при раді засобів масової інформації, а також інші особи за офіційним запрошенням голови ради (його заступників) або за їх письмовими заявами.

     3.На вимогу районної ради та її посадових осіб керівники, розташованих або зареєстрованих на території району підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов`язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради, відповідей на запити депутатів. Районна рада в кількості не менш як 1/3 голосів депутатів (або підписів) від загального складу ради може вимагати присутності на засіданні будь-якого державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

     Постійна комісія або голова районної ради може запросити на засідання ради державних службовців, посадових осіб   місцевого самоврядування, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.

4. Порядок розміщення депутатів визначається головою районної ради з урахуванням приналежності депутатів до депутатських фракцій та груп. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

Для осіб, запрошених на сесію, відводяться спеціальні місця у залі засідань. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам, за рішенням ради, може бути надане право виступати  на цьому засіданні.

5.Запрошені на засідання районної ради особи не мають права втручатися у роботу сесії, зобов'язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які приймаються, оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і підкорятися розпорядженням головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень цього порядку, за розпорядженням головуючого повинна покинути зал засідань.

     6. На відкритих засіданнях районної   ради, за умови наявності вільних місць в залі засідань (з урахуванням вимог п.5 цієї статті) можуть бути присутніми громадяни – фізичні особи - члени територіальних громад району, юридичні особи, представники об’єднань  громадян (без статусу юридичної особи) за відповідним записом ( реєстрацією), який здійснюється виконавчим апаратом ради згідно з представленим докуменом, що посвідчує особу. Зареєстрована особа ознайомлюється із вимогами п.6 цієї статті, яких зобов’язується дотримуватися.

     В разі відсутності вільних місць в залі засідань громадянину, який виявив бажання бути присутнім на сесії, може бути відмовлено. Надається відмова також особі, яка під час присутності на попередніх сесіях ради порушувала, встановлений цим Регламентом порядок.

     7. У разі необхідності, за рішенням районної ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

     8. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням прокурор місцевої прокуратури, голова районного суду, начальники районного відділу СБУ, відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

     9. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відео-фіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

     СТАТТЯ 6. ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ
     1.На час пленарних засідань районної ради в залі, де проходить засідання, встановлюється Державний прапор України .

     2. Малий Герб України  встановлюється в залі засідань ради на постійно.

                                                                                                                                

    

РОЗДІЛ ІІ. ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ

     СТАТТЯ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

     1. Порядок діяльності депутата районної ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

     2. Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії ради - з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною територіальною виборчою комісією - і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення його повноважень.

     Після набуття депутатом повноважень йому видається:

 • тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане районною виборчою комісією;
 • посвідчення депутата районної ради за підписом голови ради;
 • нагрудний знак «Депутат районної ради».

     3. Депутат районної ради як представник інтересів  територіальної громади зобов’язаний виражати  і захищати інтереси цієї громади  та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

     Депутат районної ради має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради, крім голови і його заступників, обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій районної ради.

     4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Він набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

     Депутат районної ради, який не входить до складу органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. Депутат не може не брати участі в голосуванні, в т.ч. і в таємному, за винятком випадків, коли районна рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

     5. До діяльності депутата належать:

 • участь у пленарних засіданнях сесій районної ради;
 • участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, фракцій, робочих чи підготовчих груп;
 • виконання доручень ради та її органів;                                                          
 • робота над підготовкою проєктів документів та виконання інших депутатських повноважень;
 • робота у виборчому окрузі, від якого він обирався.

СТАТТЯ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

     1. Депутат районної ради має право:

 • обирати і бути обраним до органів районної ради;
 • офіційно представляти виборців у раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд ради пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
 • вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень, підготовлених згідно з вимогами цього Регламенту, з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру голові ради та його заступнику, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування у встановленому законом порядку;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
 • порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати довідки;
 • ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
 • оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • об'єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту;
 • мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

     2. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету у розмірі добових витрат, визначених рішенням сесії згідно з чинним законодавством.

     3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, засідань фракцій, до складу яких входить депутат. Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях ради, повинен, із зазначенням причин, повідомити завчасно про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної - голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.

     4. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано.

     Відсутність депутата на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів районна рада звертається до постійної комісії, яка розглядає питання депутатської діяльності, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому порядку.

     5. Порядок відкликання депутата передбачений чинним законодавством. Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата районної ради крім того можуть бути:

 • порушення депутатом районної ради положень Конституції і законів України;
 • невідповідність практичної діяльності депутата районної ради основним принципам і положенням його передвиборної програми;
 • використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;
 • систематичне порушення депутатом районної ради норм депутатської етики.

  Виборці мають право порушувати питання про відкликання депутата районної ради також за інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

     6. Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні чи незаконні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.

     Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів, або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього, за висновком профільної постійної комісії, можуть бути застосовані наступні заходи впливу: попередження з повідомленням (або без) у друкованих засобах масової інформації   ради чи на офіційному сайті, а у разі систематичного порушення норм етики і моралі – звернення до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата.

     7. Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також голови ради. Про результати перевірки депутат доповідає раді, або її органу, або голові ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання доручень районної ради та її органів приймають: районна рада, голова ради, а в разі його відсутності – його заступники. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

     8. При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звертатися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні.

     9. Депутат має право, в межах наданих законом повноважень, знайомитися з офіційними документами, які зберігаються у виконавчому апараті районної ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

     10. Однією з форм роботи районної ради є проведення “Дня депутата”.

     “День депутата” проводиться за розпорядженням голови ради, як правило, о 09.00 годині перед пленарними засіданнями. Основним завданням проведення “Дня депутата” є навчання депутатів, згідно з розробленою тематикою, ознайомлення їх із депутатською діяльністю та низки питань, що регламентують їх права і обов’язки. Роз’яснення тематики “Дня депутата” покладається на відділ з питань юридичного забезпечення роботи районної ради та комунальної власності. При необхідності участь у “Дні депутата” можуть брати працівники виконавчого апарату районної ради, структурних підрозділів райдержадміністрації, служб району, представники засобів масової інформації. Повідомлення про проведення “Дня депутата” покладається на виконавчий апарат районної ради. “День депутата” відкриває і веде голова ради, а в разі його відсутності чи за його дорученням - перший заступник.                                                                                                                                          

    

     СТАТТЯ 9. ЗВІТУВАННЯ ПРО РОБОТУ

     1. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян та/або партійною організацією. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями.

     2. Звіт депутата районної ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання, особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

     3. Звіт депутата районної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців виборчого округу, а також за рішенням партії, від якої його обрано.

     4. Депутат районної ради не пізніш, як за сім днів, повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через засоби масової інформації або в інший спосіб.

     5. Місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної та комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на його прохання здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням такого звіту.

     6. Депутат районної ради інформує раду про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

     7. Звіти і зустрічі депутатів районної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації або на офіційному сайті ради.

     8. Депутат районної ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів щодо їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить пропозиції для вирішення та усунення цих причин, систематично веде прийом громадян.

9. Районна рада може періодично заслуховувати повідомлення депутатів районної ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень районної ради та її органів. З цього питання може проводитися обговорення. За результатами заслуховування районна рада приймає рішення.

       СТАТТЯ 10. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

     Глава 1. Депутатський запит

1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

     Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до компетенції ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі.

     Розгляд депутатського запиту, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також проблеми, що виникають з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

     Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування його необхідності.

     4. Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні. По кожному депутатському запиту районна рада приймає рішення. Текст депутатського запиту долучається до протоколу. Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

     5. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цієї статті.

     Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк надати їй і депутату офіційну письмову відповідь на нього. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

     6. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні.

     7. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

     Глава 2. Депутатське звернення

     1.Депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю т.ч. здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення.

       2.Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

     Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

       Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять робочих днів.

   3. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади та місцевого самоврядування чи їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до   цього Регламенту.

       Глава 3. Депутатське запитання

       1.Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

     2.Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради.

     3.Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові особисто.

     4.Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

     СТАТТЯ 11. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

     Глава 1. Депутатські групи

     1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Об’єднання в депутатські групи відбувається за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

     2.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України „ Про статус депутатів місцевих рад”.

  3.Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

     4.Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

     5.Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів районної ради. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають уповноважену особу, яка очолює депутатську групу та представляє її в раді та в органах ради .

     6.Організація діяльності депутатських груп визначається районною радою. Діяльність депутатської групи припиняється:

 • у разі , якщо її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;
 • у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
 • після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

     7.Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

     Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні ради інформує депутатів про сформовану групу, її кількісний склад та уповноваженого представника. Про зміни в складі групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради.

     8.Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про результати цієї діяльності.

     Інші питання діяльності депутатських груп визначаються цим Регламентом.

     Глава 2. Депутатські фракції

     1.Депутатські фракції  районної ради формуються депутатами районної ради на партійній основі в кількості не менше 3 депутатів.

     2.Депутат районної ради може входити  до складу  лише однієї депутатської фракції.

     3.Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована радою за поданням особи, яка її очолює. До подання додається копія протоколу (рішення партійної організації про створення депутатської фракції), яка підписується персонально депутатами.

     Депутатська фракція реєструється після оголошення на пленарному засіданні ради головуючим заяви про створення такої фракції із зазначенням її назви, кількісного, персонального складу та уповноважених представників. Про зміни в складі фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради.

     4.Порядок організації роботи депутатської фракції визначається її головою (керівником).

     Глава 3.Права депутатських груп та фракцій, забезпечення їх діяльності

     1. Депутатські групи та фракції мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях районної ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з будь-якого питання порядку денного;
 • об’єднувати  зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді;
 • здійснювати інші права, передбачені законами України.

       2. Організаційно-методичне забезпечення роботи зареєстрованих в раді депутатських груп і фракцій здійснює виконавчий апарат районної ради.

     Виконавчий апарат під час проведення засідань депутатських фракцій чи груп забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників для надання допомоги у здійсненні ними передбачених законами і цим Регламентом функцій в районній раді, а також за дорученням голови ради надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв'язком тощо.

       3.За зверненням керівника депутатської фракції чи групи, виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про свою діяльність як офіційні документи від депутатської фракції чи групи.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

     СТАТТЯ 12. ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

     Глава 1.Права та обов’язки

     1. Повноваження голови районної ради визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

     2. Голова ради виконує свої обов'язки до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання та визнання на І сесії ради районною територіальною виборчою комісією повноважень депутатів ради нового скликання,  крiм випадкiв дострокового припинення його повноважень.

     У своїй дiяльностi голова ради є пiдзвiтним радi i може бути достроково звiльнений з посади відповідно до чинного законодавства,  якщо за його звiльнення проголосувало  шляхом таємного голосування не менш як дві третини депутатiв вiд загального складу ради.

     3. Голова працює у радi на постiйнiй основi, не може мати iнший представницький мандат, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою роботою, у тому числi на громадських засадах (крiм викладацької, наукової та творчої),  займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток.

     4. Голова районної ради звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений нею термін.

     5. Голова  ради, в межах своїх повноважень, видає розпорядження. Розпорядження голови ради, прийняті з питань, доручених йому радою, підлягають затвердженню на     черговій сесії, якщо інше не передбачено рішенням ради.

     6. Голова районної ради:

 • скликає сесії  ради та  веде її засiдання;
 • забезпечує пiдготовку сесiй ради i питань,  що вносяться на  її розгляд;
 • представляє  радi кандидатури для обрання на  посаду  заступника голови ,  вносить  на затвердження пропозицiї щодо структури виконавчого апарату, витрат на його утримання;
 • вносить радi пропозицiї щодо утворення i обрання постiйних  комiсiй та їх голiв;
 • дає доручення постiйним комiсiям ради, сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацiй;
 • організовує надання депутатам допомоги у  здiйсненнi  ними  повноважень;
 • організовує, вiдповiдно  до законодавства, проведення референдумiв та виборiв до органiв мiсцевого самоврядування;
 • здiйснює керiвництво виконавчим апаратом ради (за посадою);
 • є  розпорядником коштiв,  передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
 • пiдписує рішення та протоколи сесiй ради (крім випадків його відсутності на засіданні);
 • здійснює  розгляд  звернень  та особистий прийом громадян;
 • забезпечує гласнiсть у роботi ради та її органiв,  обговорення громадянами проектiв рiшень ради,  важливих питань мiсцевого значення, вивчення громадської думки та оприлюднення рiшень ради;
 • представляє   раду  у вiдносинах з державними органами,  iншими органами мiсцевого самоврядування,  об'єднаннями  громадян,  трудовими колективами, адмiнiстрацiями пiдприємств, установ, органiзацiй i громадянами;
 • за рiшенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актiв районної державної адміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй,  якi обмежують права територiальних громад у сферi їх спiльних iнтересiв, а також повноваження ради та її органiв;
 • вирiшує iншi питання, дорученi йому радою.

     Голова районної ради зобов’язаний вести всі засідання державною мовою.

   Глава 2. Порядок обрання та звільнення

     1. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноваження ради, про що рада приймає відповідне рішення, яке підписує головуючий пленарного засідання.        

     2. Вибори голови ради здійснюються шляхом таємного голосування з будь - якої кількості запропонованих кандидатур. Порядок проведення таємного голосування визначається законом та цим Регламентом.

     3. Правом висування кандидатур на посаду голови ради користуються депутати ради, депутатські фракції і групи, утворені відповідно до цього Регламенту. Депутат може висунути для обрання і свою кандидатуру. Кандидатури для обрання на посаду голови районної ради висуваються на пленарному засіданні сесії. Висунення кандидатур здійснюється  відкрито.

     4. Після завершення висування проводиться обговорення всіх кандидатур, що дали згоду балотуватися. Самовідвід приймається радою без голосування.

     Кожному з кандидатів надається можливість до 10 хвилин виступити на сесійному засіданні зі своєю програмою до проведення голосування.

     5. Депутати ради мають право задавати питання кандидату, висловлювати свою думку щодо виголошеної ним програми. На обговорення кожної кандидатури відводиться до 10 хвилин сесійного часу. При необхідності, за рішенням сесії, час обговорення може бути продовжено. Право на обговорення кандидатури мають лише депутати районної ради.

     6. Зразок бюлетеня для голосування встановлюється лічильною комісією та затверджується процедурним рішенням ради за підтримки не менше 1/3 присутніх депутатів ради. Бюлетень для таємного голосування виготовляється виконавчим апаратом ради під контролем лічильної комісії за встановленою формою та за кількістю обраних депутатів, підписується головою та секретарем лічильної комісії.

     В бюлетені для таємного голосування для обрання на посаду голови ради включаються всі кандидатури, які розглядались радою для включення до списку для таємного голосування і за яких відкритим голосуванням проголосувало не менше половини від кількості депутатів, присутніх на сесії. Прізвища кандидатів в бюлетені розміщуються в алфавітному порядку.

     7. Час і місце таємного голосування встановлюється лічильною комісією. Голосування проводиться у приміщенні при забезпеченні умов для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки також визначає комісія. Перед початком голосування виборчу скриньку перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності всіх її членів.

     8. Кожному присутньому на засіданні депутату ради, за пред’явлення депутатського посвідчення, членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування. Про отримання бюлетеня депутат ставить власноручний підпис у списку депутатів.

     9. Депутат користується правом одного голосу. У виборчому бюлетені для голосування депутат робить позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті проти прізвища кандидата на посаду, за якого він голосує. У разі, якщо депутат не підтримує жодного кандидата, він робить позначку у квадраті проти слів «не підтримую жодного кандидата».

   Депутат не має права передавати бюлетень для голосування іншим особам.

   10. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси. Недійсними вважаються виборчі бюлетені:

 • невстановленої форми;
 • на яких зроблено більш як одну позначку або будь-який сторонній надпис;
 • на яких не поставлено жодної позначки;
 • з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення депутата.

   11. Результати таємного голосування доводяться головою лічильної комісії до відома депутатів ради. За інформацією лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.

   При виявленні помилок або порушень у порядку чи процедурі таємного голосування, внаслідок чого неможливо достовірно встановити результати виборів або можуть виникнути сумніви щодо результатів виборів, за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

   12. Голова районної ради вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

   У разі, коли жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, то за пропозицією лічильної комісії рада приймає протокольне рішення щодо проведення повторного голосування. В бюлетень для повторного таємного голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

   У разі, коли при повторному голосуванні жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, то за рішенням районної ради проводяться повторні вибори. При проведенні повторних виборів не забороняється висунення кандидатур, які були включені у бюлетень для таємного голосування при попередньому голосуванні.

     13. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

     Глава 3. Особливості процедури дострокового припинення повноважень

     1. Питання про дострокове припинення повноважень та звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.        

     2. Дострокове припинення повноважень голови здійснюється за рішенням ради виключно з підстав, виз­начених законодавством та цим Регламентом. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення  нею повноважень депутата ради.

     3. Пропозиція про включення до порядку денного пленарного засідання сесії пи­тання про дострокове припинення повноважень голови подається в строки та в поряд­ку, визначеному цим Регламентом.

   4. До проєкту рішення ради про дострокове припинення повноважень голови додаються: юридичні документи, що підтверджують нас­тання підстав, визначених цим Регламентом або обґрунтування необхідності дострокового припинення повноважень з визначених законом підстав.

     5. Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень голови до розгляду, головування на сесії покладається на першого заступника голови ради, а у випадку його відмови на іншого депутата, обраного радою. Обговорення питання відбувається у такому порядку:

 • головуючий інформує депутатів про суть подання, пропонує до розгляду проект рі­шення ради та юридичні документи, що підтверджують настання підстав, необхідних для дострокового припинення повноважень голови ради;
 • надається слово голові ради, який має право на спростування підстав, надання додаткових пояснень щодо питання, яке розглядається. Загальний час виступу голови ради не може перевищувати 30 хвилин;
 • надається час для запитань депутатів та відповідей  голови ради на них - до 30 хвилин;
 • обговорення з обов’язковим наданням слова усім бажаючим взяти участь у ньому депутатам.

     6. Рішення про дострокове припинення повноважень голови ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше двох третин депута­тів від загального складу ради.

     7. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

 • звернення з особистою заявою до районної ради про складання ним повноважень голови ради;
 • порушення ним вимог щодо обмежень сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю) та інших підстав, встановлених законом.

     Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

     8. У випадках, коли повноваження голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

     СТАТТЯ 13. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ, ПОРЯДОК ЇХ ОБРАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

     1. Перший заступник, заступник голови районної ради обираються радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім  випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Регламентом.

      2. Перший заступник, заступник голови районної ради працюють у радi на постiйнiй основi, не можуть мати iнший представницький мандат, сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою роботою, у тому числi на громадських засадах (крiм викладацької, наукової та творчої),  займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток.

       3. Перший заступник, заступник голови районної ради ведуть організаційну та іншу роботу за дорученням голови чи ради, а за відсутності голови ради і у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, перший заступник здійснює повноваження голови ради на підставі його розпорядження або рішення ради.

     4. Вибори першого заступника, заступника голови здійснюються у порядку, встановленому цим Регламентом для виборів голови. Пропозицiї щодо кандидатур для їх обрання вносить виключно голова районної ради. Представлені кандидатури за необхідністю можуть обговорюватися на засіданні ради.

     Обраними вважаються кандидати, які  за  результатами  таємного  голосування набрали більшість голосів вiд загального складу  ради . Про обрання першого заступника, заступника голови рада приймає відповідне рішення.

       В разi, коли кандидати не набрали необхiдної кiлькостi голосiв, голова ради може повторно вносити на розгляд ради ці або iнші кандидатури.

      5. За дорученням голови районної ради його заступники:

 • координують роботу відповідних постійних комісій ради та сприяють організації виконання їх рекомендацій;
 • ведуть організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;
 • організовують роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
 • представляють районну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 • ведуть особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району та забезпечують роботу щодо розгляду звернень громадян;
 • звітують перед радою про свою діяльність та про виконання доручень ради;
 • беруть участь у розробці планів роботи районної ради та її Колегії;
 • готують пропозиції до проєкту кошторису витрат районної ради та матеріали до звіту про його виконання;
 • сприяють роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;
 • організовують роботу з навчання депутатів ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
 • за дорученням голови районної ради виконують й інші обов’язки.

     6. У своїй дiяльностi перший заступник та заступник голови ради є пiдзвiтними радi i можуть бути достроково звiльнені з посади,  якщо за їх звiльнення проголосувало  шляхом таємного голосування 2/3 депутатiв вiд загального складу ради. Питання  про  їх звiльнення може бути внесено на розгляд ради її головою або на вимогу не менше як третини депутатiв вiд загального  складу  ради.

     Порядок розгляду питання про дострокове припинення повноважень заступників такий же, як для дострокового припинення повноважень голови ради згідно з цим Регламентом.

     7. Повноваження першого заступника і заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення  повноважень депутата відповідної ради в разі:

 • звернення з особистою заявою до районної ради про складання ними повноважень першого заступника, заступника голови ради;
 • порушення ними вимог щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою  (діяльністю), встановлених законом. Зазначені повноваження першого заступника, заступника голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

     У таких випадках відповідні особи звільняються з посад з дня припинення їх повноважень рішенням районної ради, прийняті шляхом відкритого голосування більшістю від загального складу ради.

     СТАТТЯ 14. КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

     1. Колегія районної ради утворюється радою на строк її повноважень у складі голови ради, першого заступника, заступника голови, голів постійних комісій, уповноважених представників депутатських груп, фракцій і діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

     2. Колегія ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачаються внести на розгляд ради. Колегія районної ради попередньо розглядає висновки і рекомендації постійних комісій з підготовки питань на чергову сесію стосовно проєктів рішень, визначає ступінь їх готовності для розгляду на пленарному засіданні районної ради.

     3. Скликає і веде засідання Колегії голова ради, а в разі його відсутності – перший заступник. Засідання Колегії ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від її загального складу.  

     На запрошення Колегії районної ради на її засіданнях можуть бути присутніми посадові особи органів місцевого самоврядування, представники місцевих органів державної виконавчої влади політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадяни ( якщо на засіданні розглядаються питання, які їх стосуються особисто).

     4. Колегія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

     5. Засідання Колегії ради протоколюється. Ведення протоколу здійснюється виконавчим апаратом ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, кількість присутніх, які питання розглядалися, прізвища виступаючих, зміст рішення тощо. Підписує протокол головуючий.

     СТАТТЯ 15. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

     1. Виконавчий апарат утворюється радою відповідно до законодавства для забезпечення здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією і законами України, та цим Регламентом. У своїй діяльності виконавчий апарат керується законодавством України та Положенням, що затверджується головою ради.

     Виконавчий  апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради та її органів,  депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

     2. Структура i чисельність виконавчого апарату ради,  витрати на його утримання встановлюються радою виключно за поданням її голови. Штатний розпис та кошторис витрат, пов’язаних із діяльністю виконавчого апарату ради, порядок оплати праці та заохочень його працівників затверджується головою ради.

       3. Виконавчий апарат за посадою очолює голова  ради. За дорученням голови ради організація роботи апарату та здійснення поточного керівництва його діяльністю покладається на першого заступника або заступника голови. Начальники відділів, їх заступники, спеціалісти призначаються на посаду на конкурсній основі або за іншою процедурою і звільняються з посад головою районної ради у відповідності до чинного законодавства.

       Зміна голови ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім працівників патронатної служби (радника, прес-секретаря).

     СТАТТЯ 16. КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ГОЛОВІ РАЙОННОЇ РАДИ

  1. При голові районної ради на період повноважень ради може  утворюватися дорадчо - консультативний орган - Координаційна рада з питань місцевого самоврядування (далі — Координаційна рада), метою якої є представлення інтересів відповідних територіальних громад району. До складу Координаційної ради входить голова районної ради, який її очолює, заступники голови та члени - голови територіальних громад району, представники громадськості та громадських організацій, добровільних об’єднань (за їх згодою).

    2. Координаційна рада приймає рішення з питань, що мають суспільне значення та інтерес, які носять рекомендаційний характер.

     3. Координаційна рада діє на основі Положення, що затверджується рішенням.

     СТАТТЯ 17. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

     Глава 1.Загальні умови створення постійних комісій

     1. Постійні комісії районної ради є її органами, що утворюються для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, що охоплюють усі сфери діяльності, пов'язані з виконанням власних повноважень. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

     2. Склад постійних комісій районної ради обирається із числа її депутатів не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням про утворення постійних комісій.

     3. Створення постійних комісій здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення ради після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп.

     4. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій районної ради, зміни їх складу, обрання їх голів вирішується виключно на пленарних засіданнях ради.

     5. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій , визначаються Положенням про постійні комісії районної ради та окремими рішеннями ради.

       6. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний та переобрано персональний склад.

     7. Засідання постійних комісій Ради протоколюються.

       8. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії районної ради, рішеннями ради.

       Глава 2. Склад постійних комісій

       1. Районна рада обирає постійні комісії у складі голови і її членів. Голови та склад постійних комісій обирається радою виключно за пропозицією голови районної ради з урахуванням представництва депутатських фракцій та груп.

       2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступники. Депутат ради може входити до складу тільки однієї постійної комісії районної ради, де працює на громадських засадах. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

       3.У випадках, визначених цим Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, тільки після прийняття радою відповідного рішення, яке набуло чинності.

       Глава 3. Порядок обрання складу постійних комісій

       1. За пропозицією голови районної ради склад постійних комісій як правило обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.

     Постійні комісії на своїх засіданнях обирають з відповідного депутатського складу комісій заступника голови комісії та секретаря.

     2.При обранні постійних комісій районної ради голосування проводиться в цілому по складу комісії чи по кожній кандидатурі або в іншому порядку, за рішенням районної ради. Рішення про обрання складу постійних комісій приймається відкритим голосуванням більшістю від її загального складу.

     3. Персональний склад постійних комісій районної ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради; назву районної організації політичної партії, від якої обрано депутата.

     4. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою:

 • за його заявою;
 • за ініціативою голови ради;
 • за рішенням відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні (при головуванні іншого члена цієї комісії без врахування голосу самого голови постійної комісії);

                       за вимогою не менше третини депутатів від загального складу ради.

       Рішення ради з цього питання приймається відкритим голосуванням більшістю від її загального складу.

     Глава 4. Порядок роботи постійних комісій

     1. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, які скликають­ся головою комісії, а у разі його відсутності заступ­ником голови чи секретарем. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії.

     2. За результатами вивчення і розгляду питань постійною комісією складається протокол, який підписується головуючим на засіданні.

     Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови, або секретарем комісії, або головуючим на засіданні.

    3. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності заступ­ник чи секретар. У разі відмови від головування на засіданні вищеназваних осіб члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

     Така ж процедура застосовується в разі відсутності секретаря комісії.

   4. Засідання постійних комісій ради повністю фіксуються за допомогою звукозаписувального засобу. Фіксування засідання звукозаписувальними засобами здійснює працівник виконавчого апарату за розпорядженням головуючого.

     Носій інформації, на який здійснювався звуковий запис засідання, зберігається у виконавчому апараті ради протягом трьох місяців поточного року.

     5. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій ради зберігаються весь термін її діяльності, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій ради забезпечують їх голова та секретар.

     Забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проєктів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради в процесі цієї роботи здійснюється виконавчим апаратом ради.

     6. За дорученнями ради, її голови або ініціативою голів декількох комісій може проводитись спільне засідання комісій ради.

     7. Головую­чий такого засідання визначається за взаємним погодженням голів всіх постійних комісій, які беруть участь у спільному засіданні. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нор­мам, викладеним у цьому Регламенті та в Положенні про постійні комісії.

     8. Спільним ухваленим рішенням вважається таке, за яке проголосу­вала більшість депутатів від загального складу комісій, що брали участь у засіданні.

     9. Відповідальним за складання протоколу спільного засідання комісій є секретар, який  обраний на цьому ж засіданні. Протокол спільного засідання та висновки або рекомендації підписуються головуючим, які реєструються в окремому журналі реєстрацій спільних засідань постійних комісій.

   СТАТТЯ 18. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

     Глава 1. Правовий статус тимчасових контрольнихкомісій ради

     1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

     2. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії , її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Разом з прийняттям такого рішення районна рада обов’язково визначає:

 • мету і коло питань, щодо контролю за якими створюється ця комісія;
 • термін діяльності тимчасової контрольної комісії ( на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
 • кінцевий термін звіту комісії про виконану роботу,який не перевищує трьох місяців з дня її утворення, якщо інше не передбачено рішенням ради;
 • за необхідності – заходи щодо кадрового, матеріально – технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

     3. У складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то вона створюється без їх представників.

     Глава 2.Склад тимчасової контрольноїкомісії ради та режим її роботи

     1. Голова, його заступник та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб в трактуванні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

     2. Тимчасова контрольна комісія ради здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради, та працює, як правило, в режимі закритих засідань.

     3. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені для участі в роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

     Глава 3.Звіт та припинення роботи тимчасової контрольноїкомісії

     1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях та на пленарному засіданні рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього новий термін її діяльності.

     2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

 • прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи ;
 • припинення повноважень ради.

    

   СТАТТЯ 19. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

     1. Лічильна комісія утворюється з метою організації процедур голосування, забезпечення підрахунку голосів та встановлення результатів голосування в раді. Зазначена комісія утворюється за рішенням ради на весь час її повноважень в кількості не менше 5 осіб з числа депутатів на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорень.

     2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів. Засідання комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

     3. До складу лічильної комісії не може входити депутат ради, щодо якого:

 • поставлено питання про дострокове припинення повноважень;
 • поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;
 • вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в раді або комунальному підприємстві, установі, організації;
 • вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • кандидатура якого включена до бюлетеня для таємного голосування.

     У разі наявності вказаних вище випадків на час проведення голосування і підрахунку голосів повноваження такого члена лічильної комісії припиняються. У разі, якщо більшість членів лічильної комісії одночасно висунуто кандидатами до одного з органів ради, сесія ради тимчасово утворює іншу лічильну комісію.

     4. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за дорученням головуючого на сесії (пленарному засіданні) у разі необхідності встановлює присутність депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування.

     5. Результати засідань лічильної комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою, секретарем та можуть підписуватися присутніми членами комісії. Рішення комісії приймаються більшістю її членів.

     6. На першій сесії ради за її рішенням може утворюватись тимчасова лічильна комісія у складі голови, його заступника, секретаря та членів комісії, у кількості осіб, визначених радою. Пропозиції щодо складу тимчасової лічильної комісії подаються підготовчою групою. Тимчасова лічильна комісія припиняє свої повноваження після обрання постійної лічильної комісії ради.

РОЗДІЛ ІУ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

     СТАТТЯ 20. СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

     1.Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

     2.Сесії можуть бути черговими та за необхідності – позачерговими.

     СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ СЕСІЙ

     1. Чергова сесія ради скликається головою районної ради, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин – першим заступником голови ради.

     2. Про скликання сесії голова районної ради видає розпорядження. Сесія ради скликається згідно з планом роботи ради та в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

     3. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови Дністровської районної державної адміністрації. У цьому випадку на ім’я голови ради через виконавчий апарат ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо необхідності скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, та проєктами рішень ради з цих питань, оформленими у встановленому радою та цим Регламентом порядку. У разі, якщо пропозиції подаються депутатами, вони повинні супроводжуватися підписними листами з зазначенням прізвища та особисто підписаними не менше ніж однієї третини депутатів від загального складу ради.

     4. Пропозиції, які не оформлено відповідно до вимог цього Регламенту, вважаються такими, що не подані, та не розглядаються , про що голова ради повідомляє ініціаторів.

     5. Сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження таких пропозицій про її скликання. Датою надходження пропозицій вважається дата їх реєстрації у виконавчому апараті ради. Двотижневий термін обчислюється, починаючи з дня наступного за днем реєстрації пропозицій. У разі, якщо останній день зазначеного терміну припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем терміну вважається перший після вихідного (святкового) робочий день.

     6. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на вимогу третини депутатів чи голови Дністровської районної державної адміністрації та у випадках, якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені законодавством та цим Регламентом (за винятком випадків, коли пропозиції про скликання вважаються такими, що не подані), сесія скликається першим заступником голови ради або у разі його відсутності - депутатами ради, які становлять не менш як одну третину від загального складу ради або профільною постійною комісією з дотриманням вимог цього Регламенту.

       7. У разі тривалої відсутності голови ради та першого заступника або виникнення обставин, що унеможливлюють виконання ними посадових обов’язків, рішення про скликання сесії приймається не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради.

     СТАТТЯ 22. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ РАДИ

       1. Про скликання сесії депутати повідомляються виконавчим апаратом ради у встановленому порядку (повідомленням на офіційному сайті, телефоном тощо) або через друковані засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до початку сесії (за винятком позачергових сесій) із зазначенням часу скликання, місця проведення пленарного засідання та основних питань, які передбачається внести на розгляд ради.

     Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніше зазначеного строку шляхом публікації на офіційному сайті.

     2. У виняткових випадках рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів не пізніш як за день до початку сесії із зазначенням дати скликання, місця проведення пленарного засідання та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

     3. Винятковість випадку визначається головою ради з урахуванням обставин, що склалися, та потреби нагальності розгляду питання, що вирішується виключно на пленарному засіданні ради.

     4. У разі скликання позачергової сесії розпорядження з цього приводу із зазначенням дати скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради, оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації, на офіційному сайті ради і телефоном (також іншими засобами зв’язку) доводиться виконавчим апаратом до відома депутатів не пізніше як за день до початку сесії. Документи позачергової сесії ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації в день проведення сесії .

       5. Повідомлення про скликання сесії спрямовується до засобів масової інформації головою районної ради, а у разі скликання сесії депутатами райради – за підписом ініціаторів її скликання.

     6. Проєкти рішень та інші інформаційні матеріали до питань, які виносяться на розгляд сесії (за винятком позачергової), депутати можуть отримати у виконавчому апараті ради не пізніше як за три дні до відкриття пленарного засідання. За згодою депутата ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

     СТАТТЯ 23. ПЕРША СЕСІЯ РАДИ

     Глава 1. Порядок скликання

     1. Першу сесію новообраної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізні­ше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, відповідно до Регламенту, шляхом оголошення в засобах масової інформації або іншими способами.

     2. Для розгляду пропозицій щодо підготовки і проведення першої сесії ради нового скликання, питань, які передбачається внести на її розгляд, і проєктів рішень по них після офіційного оприлюднення результатів виборів до районної ради за необхідності може створюватися підготовча група з числа новообраних депутатів у кількості не більше п'яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

     3. Створення такої підготовчої групи організовує голова районної ради, а за його відсутності – заступник голови ради. Письмова пропозиція щодо кандидатури депутата і представника політичної партії за підписом керівника відповідної місцевої організації політичної партії для включення до підготовчої групи подається особі, яка організовує створення підготовчої групи.

     4. На засіданнях підготовчої групи представниками політичних партій, які входять до її складу, можуть погоджуватися та формуватися списки кандидатів на керівні посади в раді, попередні списки складу постійних комісій, а також питання порядку денного першої сесії ради. Результати такого погодження носять дорадчий характер .

     5. Підготовча група припиняє свою діяльність на першому засіданні ради після обрання тимчасової президії ради.

   Глава 2. Порядок проведення

   1. Першу сесію ради відкриває і веде голова районної територіальної виборчої комісії. На розгляд першої сесії обов’язково виносяться питання:

 • про результати виборів депутатів районної ради чергового скликання;
 • про обрання тимчасової президії пленарного засідання;
 • про обрання голови районної ради.

     Голова районної територіальної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів ради, визнання їх повноважень і вносить пропозицію про обрання для подальшого ведення пленарного засідання тимчасової президії з числа депутатів районної ради в кількості не більше 5 осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

     2. Голова районної територіальної виборчої комісії здійснює відкрите голосування щодо персонального складу тимчасової президії, члени якої почергово, починаючи із представника партії, що набрала найбільшу кількість голосів на виборах, головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

     3. Член тимчасової президії - головуючий на сесії, здійснює процедуру, відповідно до чинного Регламенту, обрання голови ради та прийняття ним Присяги, встановленої Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (якщо обраний голова ради вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування).

     4. Подальше ведення сесії здійснює новообраний голова ради. За його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути включені такі питання:

 • про обрання заступника голови ради;
 • про утворення постійних комісій ради та обрання їх голів, затвердження їх персонального складу та інші.

     5. Перша сесія ради у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань. Голова ради може оголошувати перерву в пленарному засіданні для внесення пропозицій щодо кандидатури на посаду заступників голови ради, формування депутатами депутатських груп чи фракцій, внесення пропозицій щодо кількісного і персонального складу постійних комісій та Регламенту ради.

     6. Для підготовки пропозицій щодо питань, які передбачається внести на розгляд сесії після оголошеної перерви, за рішенням ради може створюватися робоча група з числа депутатів.

     СТАТТЯ 24. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

     Глава 1.Секретаріат сесії

     1. Секретаріат сесії утворюється рішенням ради в кількості 3-х осіб на весь час повноважень ради. Секретаріат сесії обирається відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

   2. Протоколи організаційних засідань секретаріату доводяться до відома депутатів.

     3. Секретаріат сесії:

 • здійснює спільно з виконавчим апаратом ради реєстрацію депутатів та запрошених перед початком роботи сесії;
 • реєструє записки з проханням на виступи, на їх підставі формує список депутатів, які бажають виступити, та передає його головуючому на сесії;
 • реєструє проєкти документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп чи фракцій та в разі потреби за погодженням з головуючим на сесії забезпечує їх розповсюдження як офіційних документів сесії;
 • організовує спільно з виконавчим апаратом районної ради аудіозапис засідань та складання протоколу сесії.

     4. Спільно з виконавчим апаратом ради по кожному засіданні формує матеріали сесії, які включають:

 • проєкти документів, висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;
 • тексти виступів депутатів, які не були проголошені;
 • запити депутатів;
 • матеріали, які поширювались серед депутатів у зв’язку з розглядом питань, що розглядалися на сесії.

Глава 2. Редакційна комісія

   1. Редакційна комісія може створюватися для доопрацювання окремих, найбільш важливих проєктів рішень ради або в разі необхідності узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проєктів рішень, які внесені на розгляд ради.

   2. Редакційна комісія обирається радою з числа її депутатів за про­позицією головуючого. В роботі редакційної комісії обов’язково беруть участь автори проекту рішення.

   3. Редакційна комісія формулює остаточну редакцію проекту рішен­ня.

  

  

 

 

     СТАТТЯ 25. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

     Глава 1.Формування проєкту порядку денного

     1. Проєкт порядку денного пленарного засідання ради формується головою ради, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин – одним із заступників, на підставі плану роботи ради, з урахуванням пропозицій Колегії та постійних комісій, депутатських груп чи фракцій, депутатів, Дністровської районної державної адміністрації та робочої групи з підготовки питань сесії ( в разі утворення) .

     2. Проєкт порядку денного сесії доводиться до відома депутатів виконавчим апаратом ради в порядку та у спосіб, установлений цим Регламентом для скликання сесії.

     3. Пропозиції до порядку денного пленарного засідання вносяться зазначеними в п.1 цієї глави суб’єктами, якщо дата сесії визначена, не пізніше як за місяць до відкриття чергової сесії, з урахуванням вимог положень ч.3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Голова ради організовує їх попередній розгляд та обговорення.

     4. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на пленарному засіданні, можуть бути включені до порядку денного в тому випадку, якщо вони були попередньо погоджені з головою ради, розглянуті відповідними органами ради та підготовленими з дотриманням норм цього Регламенту. У такому випадку заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про готовність цього питання до розгляду радою, а також заслуховується виступ з цього питання представника профільної постійної комісії, райдержадміністрації тощо.

     5. Проєкти нормативно-правових актів та інших рішень районної ради, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, підлягають обов’язковому узгодженню з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

     6. Проєкти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

       7. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного пленарного засідання, подаються голові районної ради із супровідним листом та пояснювальною запискою і проєктом рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією, на паперових та електронних носіях.

     Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного пленарного засідання за дорученням голови ради, здійснюється постійними комісіями або Колегією.

     8. До порядку денного пленарного засідання останнім питанням для розгляду включається питання «Різне», у якому передбачається заслуховування повідомлень, інформацій, звернень, зауважень та пропозицій депутатів. Питання «Різне», як правило, не передбачає обговорення питань і прийняття рішення з питань, які потребують вивчення і обговорення в постійних комісіях районної ради.

     9. У разі нагальної потреби, рада може розглянути на пленарному засіданні окремі питання та прийняти по них рішення за процедурою, яка передбачає розгляд питання без попереднього обговорення в депутатських комісіях. Ініціатором розгляду таких питань може бути голова районної ради. Таке рішення ради приймається більшістю голосів від загального її складу.

     10. До ще не затвердженого порядку денного, за пропозицією депутатських груп чи фракцій та постійних комісій, окремих депутатів можуть бути включені інші питання у випадках, коли:

 • для прийняття рішення з цих питань не потребується додаткових інформаційних матеріалів та непередбачених фінансових витрат;
 • необхідність розгляду підтверджується наявністю у депутатів усіх необхідних матеріалів;
 • питання потребує негайного вирішення (при цьому проєкт рішення, у разі потреби, готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується нею серед депутатів у процесі роботи пленарного засідання сесії).

     Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала 1/3 депутатів від загальної їх кількості.

     Глава 2. Затвердження порядку денного

     1. Проєкт порядку денного пленарного засідання обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради шляхом відкритого голосування. Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

     2. Після затвердження порядку денного пленарного засідання ради головуючий на засіданні пропонує порядок (регламент) роботи пленарного засідання, який теж затверджується протокольним рішенням ради.

     3. Рішення про включення питання, якщо вони підготовлені відпо­відно до вимог цього Регламенту, до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається третиною депутатів від загального складу ради . Якщо порядок денний вже затверджено, то питання включається до нього за рішенням більшості депутатів від загального складу ради.

     Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.

     4. Рішення про виключення питання з не затвердженого ще в цілому порядку денного приймається третиною депутатів від загального складу ради . Якщо порядок денний вже затверджено в цілому, то питання виключається з нього рішенням більшості депутатів від загального складу ради.

     5. Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

     Глава 3. Розпорядок роботи пленарних засідань

     1. Районна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, у робочі дні та   у визначений в розпорядженні голови ради про її проведення час.

     2. Пленарні засідання сесії розпочинаються об 11 годині і закінчуються не пізніше 18 години. Через кожні 2 години роботи в пленарному засіданні оголошується перерва до 20 хвилин. Рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.

     3. У необхідних випадках, за розпорядженням голови, до початку проведення пленарного засідання сесії можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також за рішенням ради, під час проведення сесії, оголошені додаткові перерви в її роботі з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

     4. У разі необхідності, за рішенням ради зазначений порядок проведення пленарного засідання може бути змінено за пропозицією головуючого або депутатів ради. Рада може прийняти процедурне рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів.

     5. На початку засідання може відводиться до 10 хвилин часу для оголо­шення депутатських запитів і депутатських запитань (якщо такі є).

     6. У порядку ведення кожної сесії ради та регламенті пленарного засідання передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.    

     7. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань районної ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України.

Глава 4. Підготовка питань та проєктів рішень на розгляд сесії районної ради

     1. Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

     2. Проєкти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готують відповідно до цього Регламенту, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів такі ініціатори звернення:

 • постійні комісії;
 • депутати;
 • за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради – відповідні структурні підрозділи виконавчого апарату районної ради;
 • за дорученням голови Дністровської райдержадміністрації – її структурні підрозділи;
 • інші особи, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством та цим Регламентом.

     3. Проєкти рішень районної ради оприлюднюються у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 10 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні ради.

       Проєкти рішень подаються у виконавчий апарат районної ради (відділ інвестиційної та інформаційної політики) в паперовому та електронному вигляді не пізніше 30 робочих днів до дати розгляду для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради http://www.dnistrovska-rr.cv.ua.

4. Питання не може бути внесене на розгляд ради без наявності документального підтвердження (на паперових носіях) оприлюднення проєкту рішення, а проєкт рішення та інформаційно-довідкові матеріали до нього не приймаються для реєстрації і повертаються або пересилаються виконавчим апаратом районної ради суб’єкту внесення питання на розгляд ради без реєстрації документів.

     5. Водночас з проєктом рішення його автор подає пропозиції щодо розсилки рішення, вказавши найменування підрозділу, установи чи організації, якій слід направити документ, кількість примірників.

     6. У разі порушення вимог щодо підготовки проєктів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або Колегія ради повертають цей проєкт на доопрацювання. У разі недотримання строків, визначених частиною 3 цієї статті, оприлюднення проєктів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.

     7. Пропозиції по розгляду проєктів рішень, які згідно закону є регуляторними актами, розглядаються з урахуванням вимог Закону України «Про основи регуляторної політики у сфері господарської діяльності» згідно затвердженого радою Порядку.

     8. Суб'єкти підготовки проєктів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх етапах у засіданнях: постійних комісій, спеціально утворених підготовчих комісіях, депутатських групах та фракціях, Колегії районної ради.

     Глава 5. Вимоги до проекту рішення ради

 1. Проєкти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів. В проєктах рішень щодо виконання раніше прийнятих рішень ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не в повній мірі вони виконуються.

     За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, відповідальних виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також суб’єктів, які здійснюватимуть контроль за виконанням цих рішень.

 1. Проєкт рішення, який пропонується на розгляд районної ради, повинен складатися із:
 • преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об'єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які рада повинна врахувати при його прийнятті;
 • вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки його виконання;
 • пункту щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із профільних постійних комісій районної ради, якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати);
 • пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію, якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом.

     За необхідності фінансових витрат для реалізації рішення до проєкту додається його економічне обґрунтування.

 1. Обсяг проєкту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 5 сторінок (без

урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).

     У разі необхідності разом з проєктом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення). Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.

     4. Інформаційно-довідкові матеріали до проєктів рішень, що вносяться на розгляд ради, повинні містити:

 • подання відповідних органів або осіб, які вносять проєкт рішення;
 • пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;
 • аркуш - погодження згідно з вимогами цього Регламенту;
 • документальне підтвердження оприлюднення проєкту рішення не пізніше як за 10 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.

5. Доповідні, інформації, довідкові матеріали, проєкти рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями, районною державною адміністрацією, виконавчим апаратом ради.

Разом з паперовими примірниками матеріалів, що вносяться на розгляд сесії повинні подаватися їх копії в електронному вигляді у загальновживаних форматах (doс.* xls*.)

     6. Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення. Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.

       У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури. Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами. Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.

       Проєкти рішень друкуються на бланках формату А4 (210x297) відповідно до Інструкції з діловодства в районній раді. Складання документа в іншому форматі не дозволяється. Текст проєкту рішення розміщується на бланку і друкується відповідно до вимог уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

     7. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд ради, подається голові ради і підлягає обов’язковому погодженню (візуванню) на звороті першого листка. Без завізованих проектів рішень на паперових носіях та висновків відповідних профільних постійних комісій чи спільного засідання постійних комісій рішення районної ради не приймаються, крім випадків передбачених цим Регламентом. Також не приймаються рішення з голосу.

     8. Погодження (віза) включає:

 • найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище автора проєкту та дату візування;
 • найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище посадової особи, яка візує документ та дату візування.

     9. Всі проєкти рішень підлягають обов’язковій перевірці відділом з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату на відповідність їх чинному законодавству України, узгодженість з попередніми рішеннями з цього ж питання та візуванню. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, керівник відповідального відділу візує його, а у випадку невідповідності чинному законодавству — надає висновок.

     Якщо проєкт рішення має додатки, вони погоджуються (візуються) автором проєкту. У випадку, коли додатком є Положення чи інший нормативний акт, він обов’язково погоджується (візується) юристом. У додатках, що складаються з декількох сторінок, підлягає погодженню (візуванню) кожна сторінка. Після цього проєкт рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній або на спільне засідання постійних комісій для подальшої роботи. У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови ради, даний відділ повторно розглядає проєкт рішення з урахуванням зауважень.

     При наявності у того, хто погоджує (візує), зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

 1. Проєкт рішення після проходження всіх передбачених цим Регламентом попередніх розглядів та погоджень (візування) передається на розгляд голови ради для включення до проєкту порядку денного сесії.

     Глава 6. Порядок підготовки питань щодо затвердження програми соціально – економічного розвитку та районного бюджету, звітів районної державної адміністрації

     1. Програма соціально-економічного розвитку та районний бюджет на поточний рік розглядаються радою у терміни, визначені чинним законодавством за поданням голови районної державної адміністрації.

     2. Проєкти програми соціально-економічного розвитку та районного бюджету вносяться головою районної державної адміністрації відповідно вимог цього Регламенту до проєкту рішення.

     Підготовлений належним чином проєкт рішення щодо районного бюджету підлягає обов’язковому оприлюдненню в цей же день.

     3. Голова ради направляє зазначені документи для попереднього розгляду постійним комісіям ради. Звіти та проєкти розглядаються в усіх постійних комісіях ради за участю представників районної державної адміністрації.

     Постійні комісії до розгляду питання на пленарному засіданні ради подають свої висновки щодо цих проєктів до відповідної профільної комісії, яка здійснює узагальнення пропозицій і зауважень до проєктів, готує висновки щодо поданих документів.

       В окремих випадках проєкт районного бюджету на наступний рік може розглядатись на спільному засіданні постійних комісій. За результатами розгляду приймається спільне рішення, яке повідомляється на пленарному засіданні ради головуючим на спільному засіданні.

     4. Звіти районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень, цільових програм, бюджету та з інших питань розглядаються районною радою відповідно до цього Регламенту, а також на виконання рішень ради або вимогу депутатів, постійних комісій чи сесії.

     5. Районна державна адміністрація, її структурні підрозділи забезпечують подання звітів, відповідних проєктів рішень, необхідних інформаційних та допоміжних матеріалів до них в терміни, визначені цим Регламентом або головою районної ради.

     6. Подані звіти попередньо розглядаються головою ради та /або його заступниками і направляються на розгляд профільних постійних комісій.

     Профільні постійні комісії районної ради розглядають на своїх засіданнях звіти районної державної адміністрації, готують та приймають відповідні висновки і рекомендації, за необхідності вносять зміни або розробляють проєкти рішень з цих питань.

     7. З метою розробки таких проєктів рішень районної ради профільні постійні комісії можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, експертів і спеціалістів, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

     8.Оприлюднені проєкти рішень районної ради щодо звітів райдержадміністрації  роздаються депутатам не пізніше дня проведення засідання постійних комісій ради, на яких попередньо розглядаються питання, що вносяться на розгляд сесії районної ради.

 

     Глава 7. Порядок підготовки проєктів рішень постійними комісіями чи депутатами

     1.Постійні комісії та депутати районної ради розробляють і готують проєкти рішень ради з питань, що належать до її відання.

     У випадку, коли проект рішення подається постійними комісіями ради чи депутатами, його електронна версія створюється виконавчим апаратом.

     2. З питань розробки та підготовки проєктів рішень ради постійні комісії та депутати можуть залучати посадових осіб виконавчого апарату ради, районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

     3. Рішення районної ради, що розробляються та готуються постійними комісіями чи депутатами, погоджуються заступниками голови районної ради, начальниками структурних підрозділів виконавчого апарату ради з діловодства, організаційних та правових питань, посадовими особами, що брали участь у їх підготовці, а також виконавцями, яким у рішенні встановлюються певні завдання або доручення.

     4. У разі необхідності до проєктів  рішень готуються додаткові матеріали, які підписуються головою (головами) постійної комісії або депутатами районної ради, що готують відповідний проект рішення.

     5. Відповідні проєкти рішень районної ради оприлюднюються  в день подання   (реєстрації) до виконавчого апарату ради та розглядаються на засіданнях постійних комісій, які приймають висновки або рекомендації щодо внесення таких проєктів рішень на розгляд ради.

    

     Стаття 26. ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

     Глава 1. Ведення пленарних засідань

     1. Сесії районної ради проводяться гласно. У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

     2. Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його перший заступник чи інші особи згідно цього Регламенту. При відкритті сесії та її закритті виконується Державний Гімн України.

     На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, ведення засідання доручається першому заступнику голови ради або заступнику за дорученням ради.

     3. Засідання ради проводиться згідно з планом роботи, затвердженим районною радою.

     4. Рішення районної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

 

     Глава 2. Обов'язки та права головуючого на засіданні

     1. Головуючий на засіданні районної ради:

 • відкриває та закриває, веде засідання, оголошує в них перерви;
  • вносить на обговорення проєкти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
  • організовує розгляд питань;
  • оголошує списки осіб, які записалися на виступи;
  • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
  • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
  • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
  • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні та вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
  • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;
  • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

     2. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

     3. Для організації ходу засідання головуючий має право:

 • у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
 • ставити запитання;
 • в разі необхідності скликати погоджувальну раду депутатських фракцій та груп.

 

     Глава 3. Порядок відкриття засідання районної ради

 1. Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком, а також у ході сесії (в разі оголошення перерви).

   Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування компенсаційних виплат депутату за час участі в засіданнях.

     2.Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію. Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутні більше половини депутатів від загального складу ради.

     3.У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку вважається, що депутат участі у голосуванні не бере.

     4. Якщо відкриття засідання неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину (або переносить засідання на визначений радою день).

     5. Регламент роботи пленарного засідання встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

     6. На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий оголошує порядок денний на весь день. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

     7. Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

 • вибори лічильної комісії, затвердження її голови;
 • утворення секретаріату сесії;
 • утворення редакційної комісії ( за необхідності);
 • оголошення депутатських запитів;
 • інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій;
 • прийняття порядку денного сесії;
 • затвердження регламенту роботи сесії;
 • розгляд питань порядку денного;
 • оголошення заяв і пропозицій, що не стосуються питань порядку денного, які надійшли головуючому від депутатів під час сесії;
 • оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських фракцій та груп; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями.

     Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

     8. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні районної ради, як правило, включають:

 • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 • співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій постійних комісій, з приводу яких виступали доповідачі та співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
 • внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань чи питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
 • виступи по одному представнику від постійних або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій не були поширені серед депутатів;
 • виступи по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
 • виступи депутатів ради;
 • оголошення головуючим про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
 • внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
 • заключне слово доповідача і співдоповідача;
 • уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
 • виступ депутата, ініціатора внесення пропозиції, з мотивів голосування чи для оголошення процедурного питання, для реплік чи застережень;
 • виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи.

     9. Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

   Глава 4. Закриті пленарні засідання ради

   1.У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради,проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

     2.На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, на запрошення ради – прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

     3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото - , відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

     4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

     5.Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.

       Глава 5. Прийняття рішень

      1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його розгляд у профільних постійних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

       2. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим Регламентом. Крім того, рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів, присутніх на засіданні, не заперечує проти цього.

       3. Голосування здійснюється депутатами відкрито і особисто в залі засідань за допомогою електронної системи “Голос”. В разі потреби, за процедурним рішенням ради може здійснюватися поіменне голосування, яке проводить секретаріат.

       Таємне голосування здійснюється у відведеному для цього місці. Результати таємного голосування проводить та оприлюднює лічильна комісія.

       Рішення (крім процедурного або іншого, зазначеного в цьому Регламенті окремо) вважається прийнятим, якщо після його обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість депутатів від загального  складу ради.

       В разі наявності конфлікту інтересів (в трактуванні ст.591 Закону України“Про місцеве самоврядування в Україні”), депутат на засіданні заявляє про неможливість його участі в голосуванні з даного питання. Така заява депутата заноситься до протоколу засідання.

     4. Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проєкту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

     5. Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

     6. Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні (тобто подали голоси "за", "проти" або "утримався"), за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

   Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у цьому Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в Регламенті як процедурні.

      Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

     7. Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.

     8. Протокольні доручення районної ради з питань, порушених депутатами на пленарних засіданнях і підтриманих радою, доручення головуючого на пленарному засіданні за заявами депутатів оформляє виконавчий апарат ради та подає на підпис керівництву.

       Підписані протокольні доручення реєструються і тиражуються у необхідній кількості виконавчим апаратом районної ради для відправлення адресатам. Про стан виконання доручень інформація надається керівництву та депутатам районної ради.

     9. Рішення районної ради приймаються відкритим голосуванням. На вимогу депутатів голосування може бути таємним, шляхом заповнення і подачі бюлетеня.

     10.Дані про результати поіменного голосування, отримані за допомогою електронної системи “Голос”, підписуються відповідальним за фіксацію сесії працівником виконавчого апарату ради, визначеним головою ради, та є офіційними даними, які підшиваються до протоколу сесії.

   Вказані дані про результати поіменного голосування обов’язково оприлюднюються на офіційному сайті ради в день голосування, а також, в разі необхідності, можуть публікуватися у пресі як офіційні повідомлення районної ради.    

   11. Районна рада не може приймати рішень,  інших актів, які суперечать чинному  законодавству та/або виходять за межі повноважень ради.

     Глава 6. Порядок надання слова

     1. Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 години, для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин. Відлік часу здійснюється головуючим на засіданні.

     2. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.

     Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

     3. Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.

   4. Для організації обговорення окремих питань порядку денного за зверненням головуючого на засіданні або на пропозицію, підтриману більшістю депутатів, які взяли участь у голосуванні, може бути встановлений сумарний час для виступу представників кожної депутатської фракції чи групи в межах 10-15 хвилин. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

  5. Заява про надання слова для виступу на засіданні подається в письмовій формі на ім'я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється секретаріатом. Заява для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій може подаватися усно.

   6. Головуючий на засіданні може дати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

     Кожна з депутатських фракцій чи груп має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

   7. На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.

   8. Депутат у будь-який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно в ході засідання.

   9. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно з п.8 цієї статті.

   10. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово. Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

     Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій, груп по черзі на засадах рівності. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

   11. Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні та запити виголошуються з трибуни. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

   12. Якщо список виступаючих вичерпано або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.

     Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату відразу ж після закінчення засідання.

   13. За усним зверненням депутата ради, перед тим як головуючий оголосить про припинення обговорення питання, йому може бути надано слово з місця для висловлення позиції:

 • з мотивів голосування;
  • для оголошення процедурного питання;
  • для реплік чи застережень.

Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1(однієї) хвилини.

   14. Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього депутат або уповноважений депутатської фракції чи групи може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

     За вмотивованим зверненням уповноваженого представника зареєстрованої депутатської фракції чи групи головуючий на засіданні може оголосити перерву до 30 хвилин.

     Глава 7. Внесення пропозицій та поправок, порядок їх голосування

 1. Пропозиції або додаткові пункти до проєктів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній, у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

   Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

 1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

     Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання. Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. Головуючий погоджує з присутніми депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.
 2. На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим Регламентом порядку. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.

   Якщо думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії, до складу якої він входить, викладена письмово, то вона доводиться до відома ради на пленарному засіданні спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії, яких вона стосується.

 1. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

    Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться.

 1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду.   Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.

   Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями та групами, вона ставиться на голосування першою.

     7. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

     8. Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

     9. Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

   10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.

     11. Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою або, за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані їх розглянути у встановлені строки і проінформувати раду про вжиті заходи.

     Глава 8. Таємне голосування

     1. Таємне голосування здійснюється шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

     2. Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

     3. Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів в алфавітному порядку, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабіни для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

     4. Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред'явлення посвідчення депутата районної ради. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На кожному бюлетені ставиться печатка виконавчого апарату ради, підписи голови та секретаря лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні для таємного голосування або іншому, визначеному лічильною комісією місці. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

     5. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

     6. Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

     7. Якщо до бюлетеня для таємного голосування внесено більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів. Якщо кожен з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів, то вони не мають права висувати свої кандидатури на цю ж посаду повторно,якщо інше не передбачено цим Регламентом.

     8. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування

     9. Про результат таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою відкритим голосуванням.

    Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

 1. Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні. На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або не перевірені відомості, не допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань чи дій і закликів або припинити його виступ.

       Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

     2. Якщо депутат вважає, що промовець неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про те, коли йому буде надано слово.

     3. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням трибуни тощо).

     4. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов'язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

     5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом роботи ради, головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

     6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

    

     СТАТТЯ 27. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ РАДИ

     Глава 1. Підстави та особливості проведення дистанційного засідання

     1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану пленарні засідання ради, засідання постійних комісій та Колегії можуть проводитися в режимі відео- конференцій (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

    2. Проведення дистанційного засідання колегіального органу здійснюється відповідно до особливостей цієї статті, з урахуванням положень Регламенту Ради.

     3. Положеннями про постійні комісії та Колегію ради можуть встановлюватись особливості проведення їх дистанційних засідань, зокрема передбачатись дистанційна присутність учасника засідання (проведення змішаних форм засідання - очно-дистанційного).

   Глава 2. Питання, що розглядаються на дистанційному засіданні

   1. На дистанційних засіданнях ради можуть розглядатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного бюджету, інших питань щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

   Глава 3. Організація підготовки та проведення дистанційного засідання

   1. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу або врученням в інший доступний спосіб.

   2. Дистанційні засідання проводяться в режимі відео-конференції із застосуванням відповідного програмного забезпечення («Голос», Skype, «ZOOM» або онлайн Viber – зв’язку).

   3. Перед кожним таким засіданням членам колегіального органу направляються відповідні запрошення через Viber-групу депутатів.

   4. Члени колегіального органу повинні встановити відповідне програмне забезпечення та ідентифікувати себе, зазначивши українськими буквами: перше - прізвище, наступне - ім’я, після чого вони підключаються до відеоконференції.

   5. Реєстрація членів колегіального органу здійснюється аналогічно режиму голосування, зазначеного в Главі 4 цього Регламенту, підтверджуючи свою присутність словом «За».

   Глава 4. Порядок голосування та організація підрахунку голосів під час проведення дистанційного засідання

   1. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим членом колегіального органу після оголошення початку голосування із зазначенням прізвища та імені депутата.

   2. Відповідальна особа виконавчого апарату ради вмикає відеозображення депутата та виводить на екран, а член колегіального органу здійснює своє волевиявлення словами «За», «Проти» чи «Утримався». Якщо ця умова не виконана, то вважається, що депутат не голосував.

   3. Головуючий оголошує попередній результат підрахунку голосів, який здійснюється відповідальними працівниками виконавчого апарату ради.

   4. Остаточний результат голосування перевіряється членами лічильної комісії шляхом перегляду відеозапису та підтверджується підписанням протоколу впродовж трьох робочих днів після дистанційного засідання колегіального органу.

   5. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу засідання колегіального органу.

   Глава 5. Організація обговорення питань порядку денного пленарного засідання

   1. Слово для виступу, запитань, зауважень, коментарів надається головуючим за попереднім записом в чаті, після оголошення початку такого запису.

   2. Право виступу одночасно може мати тільки один учасник відеоконференції.

     Глава 6. Онлайн відеотрансляція дистанційного засідання

     1. Дистанційне засідання супроводжується онлайн («online») відеотрансляцією.

     2. Відеозапис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання колегіального органу.

 

     СТАТТЯ 28. ПРОТОКОЛ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 1. Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює її виконавчий апарат.

   Протокол сесії ради складається виконавчим апаратом ради не пізніше 10 робочих днів після її закінчення.

     2.У протоколі засідання районної ради фіксується хід і результати проведення пленарного засідання , зокрема (але не виключно):

 • відомості про дату, час і місце проведення засідання;
 • кількість депутатів районної ради , зареєстрованих на пленарному засіданні;
 • питання порядку денного, винесені на розгляд;
 • прізвище головуючого на засіданні і виступаючих;
 • всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;
 • повні результати голосування і прийняті рішення;
 • відомості про депутатів, які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів,із зазначенням найменування питання, внесеного на розгляд.

   3. Протокол сесії районної ради підписується головою ради або головуючим на засіданні та є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

     Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються з нього витяги на інформаційний запит відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом. Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

   4.Засідання районної ради стенографується шляхом здійснення фіксування звукозаписувальними засобами, що забезпечується виконавчим апаратом ради.

     Носій інформації, на який здійснювався звуковий запис виступів на засіданні районної ради, зберігається у виконавчому апараті ради протягом трьох місяців.

   5.Депутати забезпечуються витягами із протоколів сесії за їх особистими заявами до голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхніми зверненнями протоколи засідань районної ради для ознайомлення.

   СТАТТЯ 29. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ЇХ СКАСУВАННЯ

     Глава 1. Набрання чинності рішеннями ради

     1. Рішення, прийняті районною радою, підписуються головою ради, а додатки до них – одним із заступників та набирають чинності з дня їх прийняття, якщо радою не встановлено інший термін.

     2. Рішення ради нормативно – правого характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо нею не встановлено пізніший строк введення їх в дію.

     Такі рішення ради оприлюднюються в спосіб, передбачений чинним законодавством та цим Регламентом.

 1. Рішення ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради і вважаються такими, що набули чинності з моменту оприлюднення. За рішенням ради з метою економії бюджетних коштів у ЗМІ може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку в цьому випуску газети після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення.

     Глава 2. Внесення змін до рішень ради

     1. За вмотивованим поданням та ініціативою суб’єктів, які відповідно до цього Регламенту мають право бути розробниками проектів рішень та вносити їх на розгляд, рада може внести зміни (доповнення)   до раніше прийнятого чинного рішення.

     2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених цим Регламентом нижче.

     3. Районна рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та інтересів, що охороняються законом і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені радою після їх виконання.

     4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

     5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

     6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

     Глава 3.Скасування рішень ради

     1. За мотивованим поданням та ініціативою суб’єктів, які відповідно до цього Регламенту мають право бути розробником проєктів рішень та вносити їх на розгляд, рада може скасувати своє раніше прийняте рішення.

     2. Рада може скасувати свої   раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених цим Регламентом нижче.

     3. Районна рада не може скасувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

     4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається та набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

     Глава 4. Доопрацювання, реєстрація, тиражування та доведення до виконавців рішень ради

 1. Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються відповідальними виконавцями спільно з виконавчим апаратом районної ради (або редакційною комісією) згідно з проголосованими пропозиціями і зауваженнями депутатів, постійних комісій та подаються на підпис голові районної ради не пізніше як через 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання та/або закриття сесії.

     У випадках, передбачених   законодавством та цим Регламентом, коли сесію веде один із заступників голови районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.

     2. Рішення ради після їх підписання  реєструються виконавчим апаратом та не пізніше п’яти  робочих днів оприлюднюються на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет.

     3. Датою рішення районної ради є дата його прийняття сесією. Нумерація рішень районної ради розпочинається з початку відповідного скликання згідно з порядком, передбаченим Інструкцією з діловодства районної ради.

     4. Оформлена відповідно до Інструкції з діловодства необхідна кількість примірників копій рішень ради у десятиденний термін після підписання направляється виконавцям та зацікавленим особам.

     5. Оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з оригіналами інших інформаційно-довідкових матеріалів до нього підшиваються до протоколу сесії і зберігаються у виконавчому апараті районної ради не менше 5 років, після чого передаються в установленому порядку на зберігання до районної державної архівної установи.

     6. Копії рішень видаються  виконавчим апаратом районної  ради на інформаційний запит фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

    

     СТАТТЯ 30. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ

     Глава 1. Контрольна діяльність постійних комісій

     1. Районна рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих нею районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

     2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

     3. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їх відання, та у порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали щодо виконання рішень ради.

     4. Постійні комісії ради на своїх засіданнях розглядають питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надають інформацію про хід виконання відповідних рішень голові ради або його заступнику.

     Глава 2. Контроль за виконанням рішень

     1. Районна рада безпосередньо або через утворені нею постійні чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

     2. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.

     3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну профільну постійну комісію.

     4. Рішення ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 5–денного строку після підписання та набрання чинності, передаються до відповідних профільних постійних комісій ради та виконавців.

        

           Перший заступник голови районної ради                                                 Б.Крива

 

 

IMG 16b3b8cc67cd0cfabbea41572ae30f79 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

 • З початку війни на сході України та повноцінного вторгнення військ рф на територію нашої суверенної держави підтверджено загибель 94 захисників України, жителів Дністровського району Чернівецької області. З гордістю та щемом у серці пам'ятаємо  справжніх патріотів, які стали до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Згадаймо щирими словами та молитвами  кожного, хто пожертвував собою та навічно покинув нас: - Білий В’ячеслав Анатолійович, с. Клішківці; - СливкаАндрійВасильович, с.Михалкове; - Георгіца Олександр Владиславович, с.Вартиківці. Звання: Солдат. Похований: 18 листопада 2022 року; -Колєснік Микола Семенович, 1981 р.н., с. Ломачинці. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 08 листопада 2022 року, Білогірівка, Луганська область; -Cкутельник Микола Іванович, с.Коболчин. Дата та місце загибелі: 20 жовтня 2022 року, Бахмут, Донецька область; -  Кренц Леонід Віталійович, 1968 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 29 жовтня 2022 року, с . Білогірівка, Сєвєродонецький район, Луганська область; - Власов Володимир Іванович, 1977 р.н., с. Комарів. Дата загибелі: 25 жовтня 2022 року; - Грама Андрій Анатолійович, 1976 р.н., с. Василівка. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 15 жовтня 2022 року, смт.Новоявлена, Донецька область; - Поперечний Ігор Іванович, м.Хотин. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 22 жовтня 2022 року, Донецька область; - Серебрянський Олександр Володимирович, 1999 р.н., м. Сокиряни. Звання: Головний сержант. Дата та місце загибелі: 19 жовтня 2022 року, Берестове, Донецька область; -Біцюк Олександр Васильович, 1977 р.н., с. Василівка. Звання: Солдат. Похований: 18 жовтня 2022 року; -Мельник Олександр Анатолійович, 1985 р. н., с. Василівка. Звання: Солдат. Дата загибелі: 04 жовтня 2022 року; -Офіцеров Сергій, с.Атаки. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 16 квітня 2022 року, м. Ізюм, Харківська область; -Потерейко Ігор Миколайович, 1979 р.н., с. Мошанець. Звання: Матрос. Похований: 03 жовтня 2022 року; - Москучук Віктор Михайлович, 1980 р.н., с. Гвіздівці. Звання: Капітан. Дата та місце загибелі: 25 вересня 2022 року, Херсонська область; - Скрипник Ян, с. Рашків. Звання: Солдат. Дата загибелі: 23 вересня 2022 року; - Бурдейний Микола Васильович, с. Зелена. Звання: Солдат. Місце загибелі: с. Слобода, Київська область. Похований: 24 вересня 2022 року; - Козак Анатолій Васильович, 1985 р.н., с. Шебутинці. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 07 вересня 2022 року, Майорськ, Донецька область; - Чобан Сергій Миколайович, с. Білоусівка. Місце загибелі: с. Уманське, Покровський район, Донецька область. Похований: 10 вересня 2022 року; - Юлик Денис, 1989 р.н. , с. Круглик. Звання: Солдат. Поранений у серпні, Донецька область. Похований: 08 вересня 2022 року; -Дем'янчук Василь Мирославович, 1977 р.н., м. Сокиряни. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 23 серпня 2022 року, Нетайлове, Донецька область; - Шлей Василь Сергійович, 1992 р.н., м. Хотин. Місце загибелі: Донецька область. Похований: 27 серпня 2022 року. -Кишка Віктор Миколайович, 1980 р.н., с. Кормань. Звання: Солдат, гірсько-штурмовий взвод. Дата та місце загибелі: 20 серпня 2022 року, Володимирівка, Донецька область; - Клець Олександр Федорович, 1981 р.н., с.Нелипівці. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 14 серпня 2022 року, Краматорський район, Донецька область; - Бамбуляк Микола Васильович, 1981 р.н., с. Браїлівка. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 16 серпня 2022 року, Бахмутський район, Донецька область; - Малородов Анатолій Миколайович, с. Іванівці. Похований 17 серпня 2022 року; - Мікірін Василь Миколайович, 1980 р.н., с. Василівка. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 07 серпня 2022 року, с. Піски, Донецька область; - Голенок Едуард Валерійович, 1977 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Солдат, стрілець-санітар штурмового батальйону. Дата та місце загибелі: 6 серпня 2022 р., Бахмутський район, Донецька область; - Кіф'як Дмитро, с. Подвірне. Звання: Солдат, Похований: 12 серпня 2022 року; - Баланецький Олег Васильович, 1998 р.н., с. Подвірне. Звання: Старший сержант. Дата загибелі: 2 серпня 2022 року; - Козак Микола Андрійович, 1971 р.н., с. Новодністровськ. Дата та місце загибелі: 17 липня 2022 року, с. Верхньокам'янське, Донецька область; - Божек Андрій Вікторович, 1988 р.н., с. Зарожани. Дата та місце загибелі: 16 липня 2022 року, м. Покровськ, Донецька область; - Кравець Максим Іванович, 2004 р.н., с. Ломачинці. Дата та місце загибелі: 16 липня 2022 року, Донецька область; - Яжук Михайло Вікторович, 1994 р.н., с. Новоолексіївка. Дата та місце загибелі: 10 липня 2022 року, Донецька область; - Герега Віталій, с. Білівці. Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 09 липня 2022 року, Донецька область. - Молдован Юрій Володимирович, 1986 р.н., с. Крутеньки. Звання: Молодший сержант, стрілок-санітар. Дата та місце загибелі: 03 липня 2022 року, Донецька область; - Крайник Сергій Михайлович, м. Новодністровськ. Солдат мінометної батареї механізованого батальйону. Дата та місце загибелі: 01 липня 2022 року, Бахмутський район, Донецька область; - Гимплюк Олексій Прокопійович, 1981 р.н., с. Ожеве. Звання: Солдат роти вогневої підтримки. Дата та місце загибелі: 25 червня 2022 року, с. Яковлівка Донецька область; - Мартинюк Микола Васильович, 1989 р.н., с. Крутеньки. Звання: Сержант. Дата та місце загибелі: 16 червня 2022 року, Донецька область; - Бобик Віктор Якимович,1983р.н., с. Слобідка. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 15 червня 2022 року, с. Краснопілля Донецька область. - Колодій Руслан Степанович, 1977 р.н., с. Грубна. Водій-слюсар. Похований: 21 червня 2022 року; - Проданюк Руслан, с.Путрине. Звання: Сержант. Похований: 19 червня 2022 року; - Гріга Борис Іванович,с. Шебутинці. Бойовий медик. Місце загибелі: с. Врубівка, Донецька область. Похований: 13 червня 2022 року; - Бринзанський Ігор Леонідович, 1977 р.н., с. Оселівка.Звання: Молодший сержант. Дата та місце загибелі: 5 червня 2022 року, Донецька область; - Руссу Андрій, с.Драниця; - Унгурян Іван Георгійович, 1967 р.н., с. Шишківці. Звання: Сержант. Похований: 07 червня 2022 року; -Васіліка Віктор Вікторович, 1973 р.н., с. Кулішівка. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 22 травня 2022 року, селище Кам'янка, Донецька область; -Шкута Петро Олексійович, 1987 р.н., с. Василівка. Дата та місце загибелі: 27 травня 2022 року, м. Сєвєродонецьк, Луганська область; - Холявчук Олег, 1985 р.н., с. Іванівці. Звання: Старший сержант. Дата загибелі: 24 травня 2022 року; - Григораш Андрій Олексійович, 1992 р.н., с. Санківці. Звання: Старший лейтенант. Місце загибелі: Луганська область; - Бабій Сергій Олегович, 1991 р.н., с. Зелена. Звання: Старший сержант поліції. Дата та місце загибелі: 22 травня 2022 року, Запорізька область; - Боднарюк Андрій Михайлович, 1977 р.н., с. Ломачинці. Звання: Солдат, бойовий медик. Дата та місце загибелі: 19 травня 2022 року, м. Сєвєродонецьк, Луганська область; - Кліщук Владислав Ігорович, 1995 р.н., с. Коболчин. Звання: Лейтенант поліції. Дата та місце загибелі: 22 травня 2022 року, Запорізька область; - Сімчін Сергій, 1983 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Сержант. Дата та місце загибелі: 15 травня 2022 року, м. Сєвєродонецьк, Луганська область; - Гнатчук Василь, 1977 р.н., с. Рукшин. Звання: Старший сержант. Місце загибелі: Донецька область. Похований: 19 травня 2022 року; - Юрічук Роман Сергійович, 1989 р.н., с. Пригородок. Звання: Солдат. Дата загибелі: 12 травня 2022 року; - Рачук Степан Васильович,1977 р.н., с. Рукшин. Звання: Старший солдат. Дата та місце загибелі: 10 травня 2022 року, с. Серебрянка, Донецька область; -Обершт Петро Степанович, 1969 р.н., с. Ярівка. Звання: Старший лейтенант. Місце загибелі: Харківська обл.Похований 14 травня 2022 року. - Донець Руслан Валентинович, 1982 р.н., м. Новодністроськ. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 06 травня 2022 року, м. Рубіжне, Луганська область; - Пінчук Давид Степанович, 2000 р.н., Зарожани. Дата та місце загибелі: 07 травня 2022 року, Донецька область; - Топорец Корнеліу, с.Несвоя. Похований 13 травня 2022 року. - Жук Ігор Юрійович, 1990 р.н., м. Сокиряни. Дата та місце загибелі: 28 квітня 2022 року, Золоте, Луганська область. -Юрченков Сергій Вікторович, смт. Кельменці. Звання: Головний сержант – командир інженерно-саперного відділення. Похований 13 квітня 2022 року; -Федоров Віктор Андрійович, смт. Кельменці. Військовослужбовець Національної гвардії України. Похований 13 квітня 2022 року; -Гиренко Микола Ігорович, 1990 р.н., с. Олексіївка. Дата та місце загибелі: 07 квітня 2022 року, Попасна, Луганська область. Командир бойової машини – номер обслуги гранатометного взводу; -Дерен Сергій Олександрович, 1977 р.н., м. Сокиряни. Батальйон Десантно-штурмових військ. Дата та місце загибелі: 23 квітня 2022 року, Рубіжне, Луганcька область; -Бринзей Денис, 1998р.н., м. Сокиряни. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 16 квітня 2022 року, Запорізька область; -Попюк Михайло, с. Грушівці. Звання: Солдат. Похований 27 квітня 2022 року; -Бодян Анатолій, с. Бурдюг. Звання: Солдат. Похований 23 квітня 2022 року; - Анатій Віра Юріївна, с. Сербичани. Дата та місце загибелі: 24 лютого 2022 року. Звання: Лейтенант, військовослужбовець ЗС України. - Боднарюк Олександр Васильович, 1979 р.н., с. Пригородок. Звання: Молодший сержант. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 20 січня 2015 року, Донецький аеропорт; - Вихопницький Роман Ярославович, 1976 р.н., Новодністровська громада. Звання - Солдат, навідник гірсько-штурмової роти. Дата загибелі: 13 березня 2022 року; - Гарбуз Олександр Валентинович, 1987 р.н., с. Путрине. Звання: Старший солдат. Підрозділ: 25-а окрема повітряно-десантна бригада. Дата та місце загибелі: 22 січня 2015 року, м. Авдіївка, Донецька область; - Гай Іван Сергійович, 2002 р.н., с. Романківці. Посада - гранатометник в десантно-штурмовій роті. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада.Дата та місце загибелі: 03 березня 2022 року, Миколаївщина; - Дергач Леонід Валентинович, 1979 р.н., с. Зарожани. Звання: Лейтенант. Підрозділ: 72-а окрема механізована бригада. Дата та місце загибелі: 01 лютого 2017 року, м. Авдіївка, Донецька область; - Доник Максим Вікторович, 1988 р.н., с. Санківці. Звання: Солдат. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 17 червня 2014 року, м. Щастя, Луганська область; - Загребельний Степан Ігорович, 1989 р.н., с. Коболчин. Звання: Солдат. Підрозділ: 93-я окрема механізована бригада.Дата та місце загибелі: 12 червня 2015 року, с. Опитне, Ясинуватський район, Донецька область; - Івлєв Петро Петрович, с. Новоселиця. Звання – Старший солдат. Дата загибелі: 21 березня 2022 року. Похований 28 березня 2022 року; - Коваль Олександр Олександрович, 1997 р.н., м. Хотин. Звання: Солдат. Підрозділ: Окремий загін спеціального призначення ''Азов'', Східне ОТО НГУ. Дата та місце загибелі: 1 січня 2016 р., м. Маріуполь, Донецька область; - Ковальчук Сергій Петрович, 1973 р.н., смт. Кельменці. Звання: Молодший сержант. Підрозділ: 81-а окрема аеромобільна бригада (122-й окремий аеромобільний батальйон). Дата та місце загибелі: 17 серпня 2016 року, м. Авдіївка, Донецька область; - Корнецький Сергій Григорович, 1980 р.н., м. Новодністровськ. Звання: Солдат. Підрозділ: 55-а окрема артилерійська бригада. Дата та місце загибелі: 22 листопада 2015 року; - Клюк Григорій Григорович, 1975 р.н., с. Чепоноси. Учасник АТО, доброволець. Звання: Солдат. Дата та місце загибелі: 23 березня 2022 року, Київщина. - Кушнір Юрій Іванович, 1978 р.н., с. Каплівка. Звання: Солдат. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 18 січня 2015 року, Донецький аеропорт; - Лехняк Олег Степанович, с. Бабин. Посада - навідник. Звання: Солдат. Похований 13 березня 2022 року. - Мороз Василь Леонідович, 1992 р.н., м. Хотин. Посада- гранатометник. Звання: Солдат. Похований 04 квітня 2022 року. - Паламар Олександр Олександрович, 1991 р.н., смт. Кельменці. Звання: Сержант. Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада. Дата та місце загибелі: 8 серпня 2014 року, м. Сніжне, Донецька область; - Пелехатий В'ячеслав Максимович, 1974 р.н., с. Ярівка. Звання: Старший прапорщик. Підрозділ: 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Дата та місце загибелі: 10 червня 2014 року; - Побережник Сергій Анатолійович, 1982 р.н., м. Хотин. Звання: Солдат. Підрозділ: 24-а окрема механізована бригада. Дата та місце загибелі: 13 жовтня 2014 року, с. Трьохізбенка, Новоайдарський район, Луганська область; - Потерейко Анатолій Васильович, с. Козиряни. Звання: Старший стрілець. Дата та місце загибелі: 19 березня 2022 року, м. Луганськ; - Ротар Валерій Іванович, 1963 р.н., с. Долиняни. Звання: Солдат. Підрозділ: 8-й окремий мотопіхотний батальйон (10-а окрема гірсько-штурмова бригада). Дата та місце загибелі: 5 липня 2016 року, м. Мар'їнка, Донецька область; - Ротар Іван Петрович, 1972 р.н., с. Коновка. Звання: Солдат. Підрозділ: 40-а окрема артилерійська бригада. Дата та місце загибелі: 25 серпня 2015 року, смт Володарське, Донецька область. - Соловей Анатолій Васильович, 1973 р.н., с. Білоусівка. Посада - гранатометник військової частини А3892. Похований 24 березня 2022 року. - Урсул Віктор Миколайович, 1966 р.н., м. Сокиряни. Посада – водій гранатометного відділення. - Філіпчук Ігор Венедиктович, 1977 р.н., с. Грушівці. Звання: Старший сержант. Дата та місце загибелі: 8 липня 2014 року, с. Стукалова Балка, Слов'яносербський район, Луганська область. Слава вам, Герої вічності, світла пам’ять і вдячність! Слава всім Героям України!
 • Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який пропонує скасувати державну підсумкову атестацію у 2022-2023 навчальному році. Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року», яким передбачено звільнення від проходження ДПА учнів, які отримують повну загальну середню освіту у 2022/2023 навчальному році. Згідно з законопроєктом, прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку, продовжується на 2023 рік. Це стосується навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра. Цього року через війну в Україні скасували ДПА, ЗНО та вступні іспити. Випускники складали національний мультипредметний тест, а бакалаври, які вступали на магістратуру – магістерський комплексний тест.
 • Шановні мешканці Дністровського району! Сьогодні, 26 листопада, Україна відзначає сумну дату своєї трагічної історії – День пам’яті жертв голодоморів. Цього року ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни росії проти України. У нинішній війні країна-агресор переслідує ту саму мету, що й під час Голодомору 1932–1933 років – знищення української нації, її ідентичності, культури та мови. Жахливі злочини, які ми сьогодні бачимо демонструють: жива пам’ять надзвичайно важлива; ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені, а жертви – вшановані. Складімо шану мільйонам нашим загиблим предкам і помолимося за душі всіх померлих українців.Хай пам’ять про всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу. Запрошую всіх земляків приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалити  о 16-й годині за київським часом у своїх вікнах свічку пам’яті. Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda