Затверджено                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           рішення ІІ сесії районної ради

І скликання

26 січня 2021 року № 26.2-1/21          

П О Л О Ж Е Н Н Я

про прийом громадян посадовими особами та депутатами Дністровської районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


     1.1.
Положення про прийом громадян посадовими особами та депутатами Дністровської районної ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, Про статус депутатів місцевих рад, Про звернення громадян”, з урахуванням Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ” та Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в  установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ,іншими нормативно-правовими актами.

     1.2.Це Положення врегульовує питання практичної реалізації членами територіальних громад району наданого їм Конституцією України права звертатися на прийом до депутатів районної ради, які зобов'язані розглянути звернення і надати обгрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

  Громадяни мають право звернутися до депутатів районної ради відповідно до їх обов’язків із пропозиціями, заявами та скаргами, що стосуються діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів районної ради, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, а також з питань реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

     1.3. Дане Положення регулює питання, пов’язані з проведенням особистого прийому громадян, розгляду письмових звернень у районній раді та організації виїзних днів прийому громадян  головою та його заступниками , посадовими особами виконавчого апарату ради.

     Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на території району, мають таке ж право на подання звернення та особистий прийом головою та заступниками голови , посадовими особами виконавчого апарату ради, як і громадяни України, якщо інше не передбачене чинним законодавством. 

     1.4. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви і скарги:

v    пропозиція - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади, депутатів міської ради, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності територіальної громади; 

v    заява - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, депутатів районної ради, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності; 

v    скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та їх  посадових осіб. 

ІІ.ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ

       2.1. Звернення адресуються особовій особі чи депутату районної ради, до компетенції якого належить вирішення порушеного у зверненні питання.  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги.

     2.2.Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином посадовій особі чи депутату ради особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.  Звернення може бути подано на особистому прийомі як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

   Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

     2.3.Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, коли письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

     Не розглядаються повторні звернення на особистому прийомі голови, заступників та депутатів районної ради від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

     2.4. Громадяни мають право звертатися до депутатів районної ради державною мовою.  Рішення щодо звернень громадян та надання відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. 

     2.5.Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.  Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. 

     Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень ради, воно в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу або до інших посадових осіб, вирішення питань якого належить до їх повноважень, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим особам,дії   яких оскаржуються.

ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

3.1. Посадові особи або депутати районної ради розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до них на прийомі у термін не більше одного місяця з дня їх надходження, вживають заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення, вивчають причини, які породжують скарги громадян і вносять свої пропозиції щодо їх усунення до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян. 

     Депутат районної ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян,що працюють на території району, до повноважень яких належить вирішення цих питань.

     3.2.Депутат районної ради, в межах своїх повноважень, здійснює контроль за розглядом звернень відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян, надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців. 

     Місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатові ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов. 

       3.3.Депутат районної ради систематично веде прийом громадян і зобов’язаний визначити та оприлюднити дні, години, місце прийому виборців та інших громадян, вести регулярний ( не менше одного разу на місяць) прийом своїх виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів своєї територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

     3.4.Прийом  громадян  депутатами районної  ради здійснюється в міських, селищних та сільських радах (до складу яких входить його виборчий округ) у відведених приміщеннях чи інших приміщеннях, які запропоновані депутатами. Прийом здійснюється згідно із затвердженим графіком прийому, який оприлюднюється на офіційному сайті районної ради, в газетах: «Рідне слово», «Хотинські вісті», «Дністрові зорі» та «Сокиряни сім днів», розміщується на видному місці в сільських, селищній, міських та районній радах. Контроль за дотриманням графіків прийому депутатів ради здійснює виконавчий апарат районної ради. Депутат ради має право додатково здійснювати прийом громадян поза приміщенням та визначеним спеціальними часом за власним бажанням чи необхідністю.

     3.5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний термін. 

     Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду. Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

     Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

ІV. ПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ВИКОНАВЧОМУ АПАРАТІ

4.1. Проведення особистого прийому громадян

     4.1.1. Особистий прийом громадян у районній раді проводиться:

v    головою ради та його заступниками, керівниками структурних підрозділів виконавчого апарату у приміщенні районної ради згідно із затвердженим графіком;

v    голова районної ради приймає громадян за попереднім записом, що здійснюється в день прийому, та за зверненнями, якщо у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

     4.1.2.Особистий прийом головою районної ради може бути організовано також за його безпосереднім  дорученням. Інформація про порядок організації та проведення особистого прийому громадян в районній раді і графік особистого прийому громадян посадовими особами районної ради розміщуються на офіційному сайті (http://www.dnistrovska-rr.cv.ua), а також у приміщенні районної ради в доступному для вільного огляду місці.                      

     4.1.3.Відповідальний працівник з питань роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату районної ради ( далі - головний спеціаліст):

v   всебічно вивчає проблеми, з яких громадяни мають намір звернутися на особистому прийомі до керівництва ради і надає їм допомогу в попередньому розгляді вказаних проблем у структурних підрозділах райдержадміністрації, установах і організаціях, до відання яких належить їх розгляд і вирішення;

v   забезпечує у дні та години прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення заявників, матеріали з їх розгляду, висновки та інше);

v   організовує прийом громадян фахівцями структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, які звернулися до керівництва з питань, що не входять до компетенції посадової особи, яка проводить особистий прийом;

v   забезпечує відповідно до чинного законодавства України позачерговий прийом (у дні прийому) інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, учасників АТО та операції ОС, жінок, яким присвоєно почесне звання “Мати –героїня”;

v   контролює додержання графіка прийому громадян у районній раді;

v   готує аналітичні матеріали (у разі потреби) про стан прийому громадян у районній раді;

v   проводить попередню бесіду з громадянами, які звернулися в день особистого прийому (за годину до початку прийому), та запис на особистий прийом із з’ясуванням прізвища, ім’я та по батькові, соціального стану, категорії та змісту порушеного питання. На громадянина під час запису на особистий прийом на основі документа, що посвідчує особу, заводиться реєстраційно-контрольна картка і при потребі приймається від нього заява;

v   щокварталу аналізує підсумки особистого прийому громадян головою та заступниками голови районної ради.

     4.1.4. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити безпосередньо на особистому прийомі неможливо (є потреба у додатковій перевірці, вивченні, вжитті певних заходів), воно розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

       Головний спеціаліст забезпечує направлення заяв, скарг і пропозицій, поданих на особистому прийомі, безпосередньо тій установі, організації, підприємству, у віданні яких знаходиться вирішення проблем і прийняття у зв’язку з цим відповідних рішень, про що повідомляється заявник в передбачені законодавством строки .

     4.1.5. Відповідь на звернення, за згодою громадянина, може бути надана усно у ході особистого прийому або письмово.Якщо у зверненні порушуються питання, розв’язання яких не входить до компетенції районної ради, громадянину надається роз’яснення, куди й у якому порядку йому слід звернутися.

       Проєкти відповіді заявникам готують відповідальні виконавці, зазначені у резолюції або головний спеціаліст . Матеріали, відповідно до резолюції, узагальнює  перший виконавець. Відповідь заявнику підписує посадова особа, яка приймала громадян, або якій доручалось розглянути дане звернення, якщо інше не встановлено законодавством.    

     4.1.6.У разі відсутності голови районної ради у дні його особистого прийому, прийом громадян здійснює один з його заступників.

     4.1.7. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

v    які відмовилися повідомити відповідальному працівнику, що проводить запис, інформацію, зазначену в п. 4.1.3 цього Положення;

v    звернення яких знаходяться на розгляді і остаточне рішення по них ще не прийнято;

v    при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті чи надано заявнику аргументовані роз’яснення відповідно до чинного законодавства;

v    стосовно яких прийняте рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»);

v    які оскаржують рішення загальних зборів членів колективних підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України «Про звернення громадян»);

v    визнані судом недієздатними, за наявності такої інформації (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»).

   4.1.8. Під час проведення особистого прийому громадяни можуть звертатися колективно, на прийомі можуть бути присутні зацікавлені у вирішенні порушеного питання, але не більше трьох осіб. При собі потрібно мати документи, які засвідчують особу, а також документи, якими обґрунтовується суть порушеного у зверненні питання.

4.1.9.Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, зобов’язана забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку районної ради та визначеного графіком часу.

4.1.10. На період оголошеного карантину в Україні або регіоні особистий прийом громадян не проводиться.

                                           4.2. Розгляд письмових звернень громадян

      4.2.1.Розгляд письмових звернень громадян у районній раді здійснюється відповідно до чинного законодавства. Звернення, що надійшли, реєструються головним спеціалістом у день надходження та передаються на розгляд голові районної ради або його заступникам, які у триденний термін розглядають письмові звернення та дають доручення з вирішення порушених у них питань відповідальним виконавцям.

      Головний спеціаліст забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям згідно з резолюціями керівництва. Звернення, у яких порушені питання, що не входять до повноважень районної ради, пересилаються за належністю в термін, що не перевищує 5 днів з часу реєстрації, про що повідомляється автору звернення.

       4.2.2.Звернення, що потребують надання інформації про результати розгляду в Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади, обласну раду , беруться на особливий контроль головним спеціалістом з проставлянням  на реєстраційно-контрольній картці відмітки «Обласний Контроль» .

       4.2.3. Інформація  за результатами розгляду  звернення (відповідь заявнику) надсилається за підписом голови районної ради , а у разі його відсутності – одним з його заступників. На письмове  звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь у порядку, визначеному цим Положенням.

       4.2.4.Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, встановлених Законом України “Про звернення громадян”, здійснює головний спеціаліст . Відповідальність за несвоєчасний та неякісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

       4.2.5. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

       Головний спеціаліст щотижнево аналізує своєчасність розгляду звернень, у разі необхідності інформує про порушення термінів розгляду керівництво районної ради.

4.3. Проведення виїзних днів прийому громадян

       4.3.1.Метою проведення виїзних днів прийому громадян є вивчення громадської думки про роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування , з’ясування суспільно-політичної ситуації на місцях, вирішення злободенних питань  життєдіяльності населення, зменшення кількості звернень до органів влади вищого рівня.

       4.3.2. Виїзні дні прийому громадян головою ради та його заступниками проводяться щомісяця згідно з графіком, який затверджується головою ради та з яким ознайомлюються відповідні голови сільських, селищної, міських рад району. Запис на прийом громадян у такі дні здійснюють працівники вищевказаних рад заздалегідь, а також у день проведення прийому.                                                                    

   4.3.3.Головний спеціаліст:

v   забезпечує реєстрацію усіх звернень, що надійшли під час проведення виїзних днів прийому громадян;

v   готує довідку за результатами вирішення питань, що розглядалися керівництвом районної ради у попередні виїзні дні прийому громадян;

v   забезпечує належну організацію виїзних днів прийому громадян головою ради та   його заступниками, дотримання графіків  проведення цих прийомів;

v   здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян та направленням відповідей заявникам.

4.4.Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян згідно зі ст. 28 Закону України «Про звернення громадян» та відповідно до своїх повноважень здійснюють посадові особи та депутати районної ради, голови депутатських фракцій. 

Заступник голови районної ради                                       О.Корнівський                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

                                       

                                                                                                                                                                                                         Додаток 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Затверджено

рішення ІІ сесії районної ради І скликання

26 січня 2021 року № 26.2-1/21          

ГРАФІК
особистого прийому громадян посадовими

особами районної ради

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дні та години прийому
Янчак Олександр Миколайович Голова районної ради

м.Сокиряни,

Сокирянська міська рада

щоп’ятниці

з 09.00 до 12.00

смт.Кельменці,

Дністровська районна рада

щовівторка

з 09.00 до 12.00

м. Хотин

Хотинська міська рада

третя середа щомісяця

з 09.00 до 12.00

Крива Богдана Василівна Перший заступник голови районної ради

смт.Кельменці,

Дністровська районна рада

щопонеділка та щоп’ятниці

з 09.00 до 17.00

Корнівський

Олександр Григорович

Заступник голови

районної ради

смт.Кельменці,

Дністровська районна рада

щосереди

з 09.00 до 17.00

м. Хотин

Хотинська міська рада

щочетверга

           з 09.00 до 12.00

Керівники

структурних підрозділів

Начальники відділів виконавчого апарату районної ради

Щоденно

з 9.00 до 12.00

та

з 14.00 до 16.00

Заступник голови районної ради                                       О.Корнівський

      

   Додаток 3                                                                                                                                                                                                                                      

                                     Затверджено                                                                                                                                                                                 

рішення ІІ сесії районної                                                                                                                                                  ради І скликання  

26 січня 2021 року № 26.2-1/21          

                                                                                                                                      

ГРАФІК
особистого прийому громадян депутатами районної ради

п/п

Прізвище, ініціали депутата райради

Дні

прийому

Місце

прийому

1. Мартинюк Віктор Миколайович Перший вівторок щомісяця с. Романківці, вул. Головна, 43
2. Бурлака Андрій Миколайович Другий вівторок щомісяця

смт. Кельменці, вул.Довженка,5

3. Вілянська Лілія Іванівна Другий четвер щомісяця с. Клішківці, вул. Головна, 66
4. Продан Анастасія Миколаївна Четвертий четвер щомісяця м. Сокиряни, вул. М.Грушевського, 6а
5. Гавдюк Роман Миколайович Другий четвер щомісяця м. Сокиряни, вул. О.Кобилянської, 43
6. Шишковський Олександр Сергійович

Перший вівторок щомісяця

Третя п’ятниця щомісяця

с. Рукшин, вул.Головна,21

м. Хотин, вул. О.Кобилянської,1

7. Ковтун Анатолій Іванович

Перша субота щомісяця

Друга субота щомісяця

с. Лівинці, вул.Головна, 13

с. Мамалига, вул. Головна, 48

8. Лупашко Василь Леонідович Другий понеділок щомісяця смт. Кельменці, вул. О.Паламаря,9
9. Гангал Іван Володимирович Перша п’ятниця щомісяця м. Сокиряни, вул.Т. Шевченка,3
10. Заремська Анастасія Євстафіївна Перший вівторок щомісяця м. Сокиряни, вул. О.Кобилянської, 43
11. Тарасова Ірина Прокопівна Перший вівторок щомісяця с. Грубна, вул. Шкільна, 7
12. Федоришин Ярослав Миколайович Перший понеділок щомісяця с. Романківці, вул. Головна,43
13. Бурдейний Олег Олександрович Четверта п’ятниця щомісяця с. Селище, вул. Центральна, 55-б
14. Гановська Наталія Миколаївна Червертий четвер щомісяця м. Сокиряни, вул. Центральна, 1
15. Гафінчук Альона Степанівна Перша середа щомісяця с. Білоусівка, вул. Центральна, 9
16. Білоткач Анатолій Іванович Перша субота щомісяця м. Новодністровськ, м-н Діброва, 1В
17. Затірка Сергій Артемович Друга п’ятниця щомісяця смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 35
18. Бойко Вячеслав Васильович Друга середа щомісяця с. Анадоли, вул. О. Боднарюка, 36А
19. Мариняк Валерій Іванович Другий вівторок щомісяця с. Рукшин, вул. Головна, 46
20. Фуркал Олександр Васильович Четвертий четвер щомісяця с. Клішківці, вул. Головна, 66
21. Скутельник Ірина Геннадіївна Перша субота щомісяця С. Гвіздівці, вул. Котовського,9
22. Романенко Валерій Васильович Третя середа щомісяця с. Вашківці, вул. Грушевського, 22
23. Бурдейний Руслан Дмитрович Третя п’ятниця щомісяця с. Недобоївці, вул. Головна, 28а
24. Вамуш Андрій Іванович Друга п’ятниця щомісяця с. Вашківці, вул. Грушевського, 22
25. Сухар Іван Анатолійович Третя середа щомісяця с. Каплівка, вул. Грушевського, 8/1
26. Галушко Сергій Олексійович Четверта п’ятниця щомісяця м. Сокиряни, вул. Перемоги, 18
27. Кирикович Лідія Петрівна Перший четвер щомісяця с. Клішківці, вул. Головна, 66
28. Олеовський Андрій Вікторович Друга середа щомісяця с. Недобоївці, вул. Головна, 28а
29. Лєсна Марія Володимирівна Друга середа щомісяця с. Клішківці, вул. Головна, 66
30. Сираєва Олена В’ячеславівна Перший понеділок щомісяця м. Сокиряни, вул.Т. Шевченка,3
31. Дєдов В’ячеслав   Ілліч Четвертий вівторок щомісяця смт. Кельменці, пл. Центральна, 2
32. Пастух Олександр Дмитрович Четверта п’ятниця щомісяця с. Подвір’ївка, вул. Центральна, 4
33. Кувіла Віктор   Іванович Другий четвер щомісяця с. Іванівці, вул. Механізаторів, 3
34. Перчук Тетяна Василівна Другий понеділок щомісяця с. Бузовиця, вул. Центральна, 19
35. Вдовічена Світлана Володимирівна Перша середа щомісяця с. Ленківці, вул. Шкільна, 1
36. Гаргаун Михайло Михайлович Другий четвер щомісяця смт. Кельменці, вул. О.Паламаря, 19
37. Кучурка Ольга Миколаївна Третій четвер щомісяця м. Новодністровськ, 18 квартал, кв.2
38. Коломеєць Андрій Ярославович Другий вівторок щомісяця м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2а
39. Григор’єв Олег Сергійович Другий четвер щомісяця с. Мамалига, вул. Головна, 48

Заступник голови районної ради                                        О.Корнівський

 

 

IMG 16b3b8cc67cd0cfabbea41572ae30f79 V

 

Янчак Олександр Миколайович

Голова районної ради

  • Шановні працівники поліції Дністровського району! Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем Національної поліції України! Щодня ви мужньо несете свою службу, захищаючи українців, громадський порядок, права та свободи, а часто - і життя людей. Ви самовіддано боретеся проти злочинності й надаєте допомогу тим, хто її потребує. Саме поліцейські стають потужним щитом перед будь-якою загрозою громадянам України. Нехай вам завжди вистачає здоров’я, сил та мужності для підтримання безпеки в нашій державі. Слова вдячності та поваги не лише діючим поліцейським, а й усім ветеранам, які зробили гідний внесок у зміцнення законності та порядку й передають багаторічний професійний досвід молодому поколінню співробітників.
  • З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника. Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги складе: -потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн; -сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн; -утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн. Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно. https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-lipnya-v-ukrayini-zris-prozhitkovij-minimum-ta-povyazani-z-nim-strahovi-viplati
  •   29 червня 2022 року в залі засідань Дністровської районної ради під головуванням голови районної ради Олександра ЯНЧАКА відбулося пленарне засідання позачергової VII сесії Дністровської районної ради VIII скликання. В роботі пленарного засідання взяли участь 28 депутатів Дністровської районної ради із 42, начальник Дністровської районної військової адміністрації Олег МЕЛЬНИЧУК та його заступники, голови територіальних громад району та інші запрошені. Початку пленарного засідання передувало спільне засідання постійних комісій, на яких депутатами надано відповідні пропозиції та прийнято висновки. В ході пленарного засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять синів і доньки Дністровського району, які полягли в російсько-українській війні, а також всіх жертв збройної агресії росії проти України, які відстоюючи свободу нашої країни, віддали свої життя в ім’я майбутніх поколінь. Крім того, голова районної ради зауважив, що серед депутатів Дністровської районної ради VIII скликання є такі, які на даний час несуть службу в Збройних Силах України та територіальній обороні та побажав їм і всім захисникам міцного здоров’я, мужності, сил та терпіння. Олександр ЯНЧАК вручив грамоту Чернівецької обласної ради Анатолію КОВТУНУ, депутату Дністровської районної ради VIII скликання, за сумлінну багаторічну працю, ініціативність, особисту професійну майстерність та з нагоди Дня медичного працівника. Згідно затвердженого порядку денного на пленарне засідання позачергової VII сесії районної ради винесено 10 питань. Депутатами заслухано інформації окремих керівників установ Дністровського району, звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2022 року, про уточнення показників районного бюджету Дністровського району на 2022 рік (код бюджету 24305200000) та ін. По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення.

ato

Герої небесної сотні та АТО

rada

oblrada

president

kmu

rda